A12:100b(Rubrik:)
Olandz häradh, Tuhna sochn, Häszelby och Öhsby.


(Karttext:)
Godt rör.
Ekeby egor mötha på denna sijdan.
Här hafwer stådt ett rör men nu förkommet.
Sidländt mark.
Eekelund full med stora gamla eekar.
Godt rör.
Siöö engen.
Ekeby engen.
Fraken1 bottn som effter handen igenwäxer med små ahl och wijde skog.
Kyttinge egor mötha på denna sijdan alt efter denne winterwäg som ingen annan skillnadt hafwa.
Berg och stenig mark med små skog.
Stam siönn.
Kalf täppa.
Kyrk wäg.
Bergig mark medh små gran skog.
Källrennell.
Hässelby gårdh.
Ladu gården.
Källa.
Kyttinge åkrar i Hässelby gerde.
Hampe land.
Wret till no 1.
Trägårdh.
Humble gård.
Hage till no 1.
Hage till no 2. 3.
Skogzbacke.
Ora ägor, Faringe sochn mötha på denna sijdan.
Ösby.
Enebacke.
Skog af tall och gran.
Wret till no 2.
Bergbacke.
Torp engiarna.
Gran och tallskog.
Hage.
Qvarn.
Sidländig mark hela detta stycke.
Hassell backe.
Odugligt kär.
Godt gerdzle, wedebrand af tall och gran på denne tracht.
Hela detta stycke står under wattn af qwarnens dämmande.
Hålldam till qwarnen.
   Denna upsatta linia hålles fere wara skilnadt
   desse byar emellan som intet wissare hafwa
   att upwijsa uthan ungefärligt efter häfden.
Små tall och granskog.
Backe.
Sidländ mark.
Torp till no 2 och 3 i stället för det ena hemmanet hafwer qwarnen.
Backe.
   Detta stycke ähr
   en igenwäxter
   siöö Rudsiön kallat hwilken
   på somblige stellen i torra åhr kan slås
   groff starhöö.
Wret och hagstelle till no 1. 3.
Små skog.
Lijtet rör i en backe.
Godt rör Borhålsröret.
Denne back2 kommer uthur Kyttinge siön som strax uthan fore3 ligger.
10 stycken påhlar som hålles för skilnadt.
Loss sten.
Femstena rör i siö brädden.
Bollsta siön.
Har4 är ingen wiss skilnadt.
Bållsta egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1692
aff Jacob Braun.

Ösby allena 12 penningar.

_____________
1Fel för fräken.
2Fel för bäck.
3Fel för före.
4Fel för här.