A12:101Litter.                  Notarum explicatio.                                               Åhrligt.   Eng.
                                                                                                             uthsäde.  sommar-
                                                                                                  tunnor. cappar.  lass.
     Hässelby består af ett gammalt säterij som icke hafwer något hemanthal
     i crones jordebok, tilhörigt kongliga rådetz herr Jöran Flemmingz erfwingar
     ifrån hwilka halfwa gården till konglig maijts och cronan indragen
     ähr under tittul af förbrutet godz, hwarföre hålles rustning             
A.  Hafwandes hela denne gård uthsäde det ena åhret af större dehlen
     god jord som leer och klapurblandat till,                                          21 1/8.
     Dito i trä och humblegården som af denne åhrwäg tagen ähr till,          3 1/2.
B.  Den andre åhrwägen af samma jord mohn som föregående till,        23 1/2.
     Af föregående blifwer åhrligen 24 tunnor 2 cappar, der af
     god jord i första graden,                                                                              16.
     Af tredie graden,                                                                                           4.
     Af fierde graden,                                                                                           4.   2.
C.  Engiarna som siöö engen och Ekeby engen alt groff och smått
     star höö, den ene innehåller 67 tunlandz widd, den andre 30 tunlandz widd,
     kan der uppå blifwa i medellmåttige åhr,                                                                     200.
D.  Torp engiarna af moss höö till,                                                                                      4.
     Uthmarken här till lijten och ringa till gerdzle och wedebrand
     sampt muhlbete af knapp nödtorft. Fiske i Stamsiön så me-
     dellmåttigt.                                                                  

                          Beskrifning af Össby.
     Ösby består af 3 hemman och 18 öresland tilhopa, hafwandes uthsäde det
E.  ena åhret af ler och klapurjord mycket backog och stenig till, 16 1/2.
F.  Dito samma åhr en wreet af skogzjord till,                               4.
G.  Det andra åhret af samma jord mohn mycket sidländt till,      23 3/4.
     Af föregående blifwer åhrligen 22 tunnor 20 cappar, der af
     god jord som rächnes förste graden till,                                                15.   4.
     Dito i fierde graden till,                                                                          7.  16.
H.  Engen stoor och wijd mycket sanck och swår i wåtåhr att bärga emot
     åhn, består i medellmåttige åhr af groff och smått starhöö till,                                 180.
     Uthmarken bestående af lijka godheet med Hässelby så till skog
     som muhlbete, såsom och fiske.
                          Grannarna.                                
1.  Gammalt frelsehemman som består af samma natur som Hässelby hwar medh det
     och indraget ähr och till augment på des rustning anslaget,
     hafwer i byskifte 6 öresland och uthsår åhrligen,                                  7.  16.       60.
J.  Noch twenne stycken wretar, den ene af god jord den andre sweksam, bägge
     tillhopa 1 tunlandt som gör åhrligen,                                                         16.
     Qwarn till detta hemman som går höst och wåhr hwar emot de föliande
     heman hafwe ett torp,
2. 3.  Desse begge hemman, no 2 gammalt frelsehemman och no 3 skattehemman som höra under
     Ora, herr Silfwersparrens erfwingar det ena 4 öresland och skattehemmanet 8 öresland,
     hwilka nu uthi skifterne ähre lijka stora giorde, uthså åhrligen,              15.   4.     120.
     Ett torp till desse hemman om 1 1/4 tunland åhrligen, proportion emot qwarnen.
K.  Detta stycke af engen hafwer Ora gård innom ähn uthi denne
     bys ägor föregifwes dem efter låtet wara för Össby skulle niuta i dett stellet fädref
     på des skog och nyttia des muhlbee.