A12:102bLitter.                       Notarum explicatio.                                                   Åhrligt.    Eng.
                                                                                                                      uthsäde.   sommar-
                                                                                                           tunnor. cappar.   lass.
     Huusby eller nu Huussbyborg kalladt ähr ett sätherij som består           
     af 3 cronohemman om 7 1/3 örsland hwardera, som nu rustas före af herr
     Lejoncronas erfwingar, hafwer uthsäde det ena åhret i wästergärdet
     medh trägården till 35 tunnor 12 cappar, der af.
A.  Leerjordh swartmylle blandat tämmelig godh och bärande till,  26.  20.
B.  Dito jässjord och en dehl hård och skarp lerjord som föga ähr dug-
     lig emädan han så skarpt hooprinner när han wähl igenom
     blött blifwer att swårt ähr henne upbruka och sällan säd
     der uthi wäxer, innehåller,                                                          8.  24.
     Det andra åhret bestijger till 40 tunnor 24 cappar, der af.
C.  God ler och swartmylle blandat jordh till,                                21.  16.
D.  Dito swart sandjord som något ähr lerblandat med
     jässjord ibland till,                                                                   13.   8.
E.  Dito jässjordh mycket sweksam till,                                          6.
     Af föregående uthsäden blifwer åhrligen 38 tunnor 2 cappar, der af.
     God jord af första graden,                                                                      24.   2.
     Af tredie graden,                                                                                      6.  20.
     Af fierde graden,                                                                                      7.  12.
             Engiarna wedh byn bestiga till 11 lass, der af.
F.  Kongzengen af skarp hårdwall full med tofwer och enebuskar,         
     innehåller 14 tunlandz widd och kan i medellmåttige åhr af sig kasta,                        6.
G.  Endsta engen af samma slagz wall, innehåller 5 1/4 tunlandz widd som pröfwa-
     des kunna af sig kasta,                                                                                             5.
     Elliest hörer till denna gårdh en eng som af uhrminna tijder der
     till legat 1 mijhl från gården up mot siön Tämnan ändelångz
     uth med åhn uthi en mossa der som bara fläcker ähro, bestå-
     endes alt af mäst smått starrhöö, som pröfwades wedh
     skattläggningen kunna åhrligen draga,                                                                    30.

     Till denna gårdh ähr ingen uthmark föruthan en betes hage
     mycket torr och skarp, såsom och wed skogzengen något fång-
     skog uth med kärret, men elliest ingen betesmark, fisket
     kan föga för något rächnas emädan ingen annan fiskesiö
     der till hörer, uthan hwad som kan i åhn fås som der förbij
     flyter.  Trä och humblegården ähr uthi åkren inrächnadt
     hwar uthaf han och tagen ähr.

     Här till hörer och en crone tullqwarn som går hela åhret
     omkring med 3 par stenar, ähr äfwen och på samma
     rusthåll indelt.