A12:103(Beskrivning:)
Uthi denna skogh ähr intet an-
nat ähn odugelig marck.

         Dalby skogh.
Uthsäde till Dallby i norra giärdet, 8 1/8 tunna.
Det andra åhret i söder gärdet, 9 3/8 tunna.
I desse bägge gärden ähr sank och
sumpigh swijkfull åker, stoor dell
ohäffdat jordh för dess åboer aldrigh
kunnat der blifwa behåldne.
Engan häller madeen, lijten engzhaga
till 18 tunelandh kan draga till 14
lass när medelmåtigh grässwäxt ähr.
Till detta hemmanet ähr skogh till
wedh, giärssel och stöör, lijtte
mulbete.

Desse hemman kunna aldrigh blifwa behåldne
så frampt dhe icke blifwa å nyo skattlagdhe
till ett hemman och örtall wedh pass 6 öress-
landh, för desse egor ähro myket ringa skarpa
och odugelig.


(Karttext:)
Kunsta skogh.
Kunsta åker giärde.
Åcker, moo jordh.
Tallbacka.
Linda.
Kalff teper.
Engz haga.
Kunsta engh och bettess hagar.
Steen ör.
Swijnsundet.
Dalby.
Hårh wall.
Linda.
Såugh jordh.
Engen, små starr med gran och tall skogh öfwer waxt1.
Linda.
Odugelig mark.
Bethess hagar.
Sand refwel.
Wadsteens uden.
Töffta egor.
Dalby.
Wattkualss staffwen.
Stenby egor.
Grijnby.


(Nedre högra hörnet:)
Denna delineation öfwer Dahlby ägor, är
giord af lantmätaren Jöns Bergman åhr 1679,
som konglig cammar collegij utgifne förmedlingz
bref den 22 maij 1680 gifwer till kunna, huar-
medelst de 2:ne Dahlby hemman till ett, under skatte rättigheet äro
tilsammanlagde.


______________
1Fel för wäxt.