A13:försättsbladSåsom en deel af Frötuna sochn uti jordebookerne
opfördh under Lyhundra härad, en deel under
Frötuna skeppslag, altså äre dee af inkomne
chartor endeelt i denne boken under Lyhun-
dra härad och en deel i boken af Skepps-
lagerne införde. Hwilket wara säkert och
rätt giordt betygar.  C. M Ciöping.

Men att detta är osäkert och oratt1 giort wara,
befanns wed inventeringen den 23 november 1700
som af general registert sees kan och af chartan bewijsas.


_______________
1Fel för orätt.