A13:1b(Karttext:)
Tiusta ägor mötha på denne sijdan.
Wreeta ägor mötha på denne här sijdan.
Linda.
Mojord.
Hårdlera.
Grund lerjord.
Tadoms ägor mötha här.
Kalf täppa.
Sanck linda, oduglig till åker.
Kysinge.
Grund lerjord.
Tutan.
Hård lera.
Hummel gårdar.
Innom denne rågång är wretar och äng på sombliga ställen som brukas för tijden aff Tiusta och Tadoms boerne och förmenes tillfören-de af Jacob Braun wara observerade efter han tillförende Tiusta afmätt och rågangen1 här emellan upgått.
Linda.
Grund lerjordh.
God lerjordh.
Hård leera.
Sidländigh lera.
Ödes åker.
Stårrwall2 och måssbåtten.
Hårdwall.
Sidlandig3 lera.
Lundby ägor mötha på denne sijdan.
Sidländ lera.
Linda.
Denne platz har tillförende warit uptagen till åker, men för des odugligheet skull igenlagdt och nu öfwerwäxt med ung gran och tall skoug.
Skogzbacke.
Äng.
Gran och tallskoug.
Äng.
Skalmsta ägor mötha på denne sijdan.
Wreet.
Äng.
Backestufva.
Twesteplatz emel-lan Lundby och Kyszynge.
Sählna ägor mötha på denne sijdan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt in junio anno 1690
af N. Ländberg.
__________
1Fel för rågången.
2Fel för starrwall.
3Fel för sidländig.