A13:2       Notarum explicatio.                          Ler och.  Hårdh och.  Grund.  Mojord.  Hårdh.  Starr.
                                                                    mulljord.  sidländig      lerjord.                wals.     wall och
                                                                                    lera.                                       äng.      måsbåten.
                                                                    Tunor. C. T:r. cap.     T.   cap.  T.  Cap. Som. las. Som. la.
   Kyszinge består af 2 hemman och 16 öreslandh.
A. Åker i dhet wästra gierdet hårdh lera,                       10.
   Item leera och mulljordh uthnär byn.              8.
   Item mojordh,                                                                                           6.
B. Lillgiärdet af grundh leerjordh                                                      3.
C. Åker i södra giärdet,                                                13.            13.
D. En wreet widh Kräkelängen af mojordh,                                                   1. 24.
E. Norrängen består af hård och starrwall,                                                                  10.         15.
F. Söderängen af hårdwall kring gierdes gårdarna
   sampt starrwall och måssbåttn kring buskarna,                                                         12.         13.
G. Kräkellängen af hårdwall, mycket skarplän-
   digh kring gärdes gårderna,                                                                                        6.
H. Nyängen af hårdwall skarpp och torr medh smått
   stagg beblandat, intet bärandhe,                                                                                 6.
J.2:ne beteshagar till byn bestående merendeehls
   af bergh sampt ungh gran och tallskogh, men
   ringa bete. Till byn fins gran och tallskogh till gärd-
   sle och weddebrandh nödtoftigt, magert muhlbete
   emellan bärgen, intet fiskie eller fiskiewattn.

   Grannarna.
No 1. Cronohemman 1, á 6 öreslandh, åker till
   åhrligt uthsädhe,                                             1.   16.  4.   10.   3.       1.  14 1/2.     12 3/4.  10 1/2.
2. Skattehemman 1, á 10 öreslandh, åker i wästra giär-
   det af hårdh och sijdländigh lera, 6 tunnor 8 cappar.
   Item lera och mulljord 5 tunnor, item mojord 3 tunnor 24 cappar,
   i lillgiärdet af grund lerjord 1 tunna 28 cappar, åker i sö-
   dra giärdet hårdh och sidländigh lera 8 tunnor 4 cappar,
   item grundh leera 8 tunnor 4 cappar, i wreten wid
   Kräkell ängen mojord 1 tunna 3 cappar, noch i
   wreeterne AE, widh torppet K, Biörnwallen be-
   nämbdh, moo och jäsjordh 5 tunnor 16 cappar, item
   i wreeterne AF, widh torppet L, Bullerhollmen
   kallat, mojordh 1 tunna 16 cappar,
   blifwer åhrligt uthsädhe,                                  2.   16.   7.   6.   5.        5.   29 1/2.   21 1/4.   17 1/2.
   Bör deehlas grannarna emellan effter öfre
   och örtugh emedan cronohemmanet lijcka
   i åker, NB.
AA. Ängzfiell till Prästegården.
AB. Ängzfiällar och wreet till Stensta.
AC. Wreetställe till Tadom.
AD. Wreetställe till Tiuhlsta.

NB. Jämföres
med gambla
chartan
i boken
A 9._______________
Förkortningar för Tunnor. Cappor. Sommarlass.