A13:4             Notarum explicatio.                                                                        Åker.               Eng.
Litter.                                                                                                           tunland. cappar.  sommar
A. Tiusta består af 4 heman och en uthjordh tilhopa 24 1/3 öresland. hafwandes                         lass.
   uthsäde det ena åhret tämmelig godh stenklapurblandat jord, till   21 tunland.
B. Dito mojordh som mycket sweksam är, till                                   5 tunland.  26.
C. Det andra åhrs uthsäde af lijka jordmohn som föregående, till     17 tunnor.
D. Dito mojordh, till                                                                         9 tunnor.    26.
E. Engiarna först norengen af star något mosswuxen, till                   21 lass.
F. Engen wäster om byn af mest små star, till                                   15 lass.
G. Engen emellan begge gärden af star och något fräken blandat, till 34 lass.
H. Kysinge engen af mäst hårdwall, till,                                            25 lass.
J. Siöengen af grof star medh fräken bland, till                                  40 lass.
                                                                                                     _____________           135.
   Uthmarken till denna by som nu för tijden häfdas är lijten och och ringe
   så att det icke ware något gerdzle och wedebrand till fångz uthi
   dess betes hagar, så ware der intet hälst emedan han på alla
   sijder är instängdt af andra byar, som förmenes hafwa ägor
   ifrån desse hemman, hwar om uthförligare wedh rörens be-
   skrifwende här efter förmählt warder.

                    Grannarna
   Dommaren    i Kimsta hafwer här en skatte uthjord om
   2 2/3 örsland, hwarst han åhrligen uthsåår,                                                        2.   25.      14 1/2.
1. Ryttaren Jacob Pålack, crone rustningz hemman, hafwer i byn 5 1/2 örsland,
   der efter uthsår åhrligen,                                                                                  5.   25 1/2. 30 1/8.
2. Corporal Behms, rustnignz heman, hafwer lijka med föregående,                     5.   25 1/2. 30 1/8.
3. Inlagdt till ofwanstående rustningz stamar halfparten hwar-
   dere, lijka ägor medh ofwanstående,                                                               5.    25 1/2. 30 1/8.
4. Corporal Lars Redijns rusthåll, hafwer ägor som närstående till,                      5.    25 1/2. 30 1/8.
             Beskrifning af Tiusta bys rågång hwar efter
             det nu pratenderas.
   Tiusta som för förmählt är hafwer af ålder waret cronehemman, men
   sedermehra donerade till herr Gyllenklow som dem till en tijdh
   possiderade, hwilka blefwe till cronan ingen återkallade
   hwar af äre nu 3 rustningz stammar och det fierde på samma
   rustningar indelt. Hafwandes esom offtast legat öde, både
   så wähl när de ware crone så wähl som då de ware frelse
   och altså ingen i medler tijdh som ägorna förswarade, uthan
   af näst intill stötande grannar som äre skatte inkrächtadt
   såsom och af samme skatteägare för uthlagar brukade som
   der igenom fådt orsak att häfda cronehemmanens ägor tilhopa
   medh skattehemman och såledz fördolgt rören eller dess rätta skill-
   nadt som kunnat dem emellan af ålder waritt, hafwan-
   dess icke heller uthan klander ägorna nutet som för
   30 åhr tilbaka en fendrik i Tiusta boende hullet häradz
   syn på skogen emellan Bärby och Tiusta, men kunde
   der medh intet uthrätta, efter ingen wiste rätta rör-
   wägen, uthan blef som för war, in till dess nu rust-
   ningz hållarne sig beswärade wäre instängde på alla
   sijdor och ägorna till Tiusta så ringa, emot dess tilstötan-
   de grannar. Begynnandes altså upsökia och upgå i jord-
   ägandernes närware rågången som föllier.

1. Emellan Kysinge och Tiusta står ett rösse wedh siöengz
   hörnet hwar om bägge byarne ense ähre och der efter häfda
   nu för tijden, der ifrån till,
2. Ett wählsatt femstena röör på ett lijtet bärg uthi Kysinge
   skogz haga, der ifrån till,
3. Ett stort och ansenligit femstena rör i samma hage ståendes,
   wijsandes medh sina kanter efter streket, der ifrån till.
4. I gärdes gårdz hörnet uthmedh Kysinge gårdar hwar om
   de ense äre, hwar innom den guhle illuminatio-
   nen Kysinge häfdat uthan någre rörs upwisande.
   Hwar innom är eng till 30 sommar lass och 1 tunland åker, ifrån
   no 4 och till.
5/6. Ett femstena rör hwar om dhe och så ense äre, der ifrån
   hwarest Kysinge stannar och Wreta i Markim sochn tager
   wedh och föllias efter des oklandra häfd och wissa rörskilnadt
   efter rören no 7. 8 och 9 der willia Bärby boerne medh sin
   skougzfiell begynne och afstängia Tiusta ifrån skogen hwar
   till röret no 9, icke gifwer den ringeste anledning, der
   ifrån ett stycke till.
10. Ett femstena rör som stödh uth medh en eekeroot och stenarna
   låga brede wedh af roten upwältade, hwar om de ense wara
   att wara rör som Wreta skulle stanna uppå, hwilka
   Wreta och Bärby sedan fölias uthi öster till Snottsta och
   Ekeby egor dem möthe, ifrån no 10 till,
11. En fiar1 ansenlig och wähl omskohlat sten, hwarest efter
   stenens anledning Bärby fiell ey längre komma kan
   uthan der afböijer i öster och Tiusta pratendera fölia
   efter den guhla illumineringen som Bärby och Kim-
   sta sin emellan här tilss hafwa efter rören 12. 13. 14.
   15. 16. 17. 18. 19 och sedan der ifrån till
20. Ett femstena rör hwarest Kimsta hafwa inhägnat något
   af en hage och lijtet stycke af en eng hwilket de eij emotsäija
   kunde. Denne rågången bekiände dommaren i Kimsta att han
   af sina förfäder hafwer hördt säijas att Tiusta och Kimsta skulle
   föllias tilhopa, men huru Bärby det nu hafwer inkrächtat
   är fuller af den orsak att de sin fiell på den sijdan haft alt
   innom den röda linien och när Tiusta legat öde då samma
   skog sig tilwällat och fördelt sina rätta rör om sin egen
   fiell, på det så mycket bättre kunde under en rågång
   förswaras.
   Skillnaden emellan Tadum och Tiusta ähr ey heller wiss
   uthan rören borta allenast ett som igenfans hwar af
   ingen nu för tijden sig betiänar, hafwer wähl ändå
   waret ett rör för 30 åhr sedan men nu borta genom
   swediande förderfwat.


____________
1Fel för siar?