A13:5(Rubrik:)
Semminghundratz härad, Wijdboo sochn och Kroksta by.


(Karttext:)
Huusby ägor tager her emoth.
Wa-ker-bärga egor möther.
Åthskillige engzfiälar möther som lijgger till andra byiar.
Klåckar fiällen.
Tibble ägor mötha.
Norrby ägor mötha på denne sijdan.
Fröby ägor möther.
Åthskillige engz-fiällar till andra byiar.
Åhnsta egor möther.
Krokstaby.
Granskough till bysens uthmark medh gran och tallskoug.
Nibble ägor proxime.
Byssens betes haga.
Skooby hage inom rågången.
Skoby egor möther på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.