A13:8               Notarum explicatio.                                                                 Åker.           Eng.
Litter.                                                                                             tunland. cappor. sommar
A. Krokesta består af 4 hemman och 40 örsland, tilhopa hafwandes                          lass.
   uthsäde det ena åhret af stenklapur jordh medh leera
   beblandat mycket grun och stenig, till                              48 tunnor.
B. Dito röjord som nästan är oduglig, ey heller ofta i bruk, 12 tunnor. 60.
C. Det andra åhrs uthsäde af sten klapurjord, lite1 medh före-
   stående, till                                                                                      46.
D. Engen bestaende2 till en dehl af hårdwall, till                   24 lass.
E. Dito största delen starhöö som i wäthår kan föga eller
   alz intet bärgas, doh när hon låter sig bärga kan
   der sås i medelmåttig åhr, till                                           180 lass.                           204.

   Uthmarken af nödtorftigt gerdzle och wedebrand, tämelig godt
   muhlbete, hwar på är och så till hwar gård wreet ställen
   som mäst liggia öde för des sweksamma jordmohn.
   Hwilka igenfinnes medh hwar gårdz no: noterade, elliest
   ähr här till inga andra lägenheeter.
                    Grannarna.
1.       Frelsehemman under Lindholmen, hafwer i byaskifft
   12 öreslandh, hwar efter det uthsår det ena åhret, 18 tunnor
   det andra åhret 13 tunnor 25 1/5 cappe, giör åhrligen,                     15.  28 4/5.
   eng i byengen, till                                                    61 1/5 lass.
   Dess uthan en fiell i samma eng som finnes medh
   gårdzens no: noterat, till                                            5 lass.                                    66 1/5.
2.     Frelsehemman under Hässleby, hafwer i byskifte
   10 2/3 öreslandh, hwarest det ena åhret 16 tunnor.
   det andra åhret 12 tunnor 8 8/15 cappe, giör åhrligen,                     14.   4 4/15.
   Eng i byengen, till                                                    54 2/5 lass
   En fiell i byengen medh gårdzens no: noterad,             4 lass.                               58 3/5.
3.      Crone augmentz hemman på rustning, hafwer
   i by mählning 5 1/3 öresland, hwar efter sås det ena åhret
   8 tunnor det andra åhret 6 tunnor 4 4/15 cappe, giör åhrligen           7.   2 2/5.     27 1/5.
4. Fänderiken Tegenskiöldz bohemman crone, hafwer i byskifte
   12 örsland, liggiandes i twenne lotter, den ene 8 örsland,
   den andre 4 örsland, uthsår det ena åhret 18 tunnor, det
   andra åhret 13 tunnor 25 3/5 cappe,                                              15. 28 4/5.     61 1/5.
                                                                                       ________________________
                                                                            Summa åhrligen,  53.             213.

________________
1Fel för lika?
2Fel för bestående.