A13:12          Notarum explicatio.                        Lerjordh.    Moo.         Ödes åker. Hårdh.        Starr.
                                                                     beblandat.  och.            moo och.    och skön.   wals och
                                                                    medh moo.  jäs.             jäsjordh.     wals.          moss båttn.
                                                                                                                            äng.           äng.          
                                                                   tunnor. cap. tunnor. cap. tunor. cap. somarlas. sommarlass.

   Yttergåhla och Bårsta består af 2 hemman, till
   hopa 24 öresland, derest Yttergåhla är ett cronohem-
   man om 10 1/2 öreslandh byamåhl och hafwer
A. Åker i dhet södra gierdet af leerjordh, kringh ban-
   karna något mooblanda jäsjordh,                 14.  28.
   moojordh,                                                                     1.      24.
AE. En wreet opptagen af stoorängen, mojordh,               1.
   Item ödesåker heehl uthmager af jäs och dynghjord,                       1.  17.
B. Åker i norra gierdet af leerjord, lijtet sandblanda
   kring backarna,                                            11.  26.
C. Åker i wästra gierdet af leerjordh, lijtet sandblan-
   da kring backarna,                                         3.  16.
   Item sand, mooblanda jäsjordh,                                    5.    8.
   Noch i wreetarna widh torppet K, mojordh,                  1.  16.
   blifwer åhrligen,                                           15.    3.     4.  24.             24 1/2.
D. Höö i stoorängen,                                                                                           20.          19 3/8.
E. Wästerängen,                                                                                                  13 1/8.
F. I 3 stycken slåtterhagar,                                                                                   10,           7 1/2.
G. 3 stycken beteshagar af uthmarcken.    In alles höö,                                         43 1/8.    26 7/8.
   Instängda intet synnerlig dugelige.

   Bårsta består af ett skattehemman om 13 1/2 öresland.
A. Hafwer åker i södra giärdet af leerjordh, kring
   backarna något moblanda jäsjordh,              19.    4.
   mojordh,                                                                      2.   8.
   Noch ödes åker heehl uthmager af jäs och dyngjord,                      1.   31.
B. Åker i norra giärdet af leerjordh, lijtet sand-
   blanda kring backarna,                                 15.    6.
C. Åker i wästra giärdet af dito jordmonn,         4.  16.
   Item sandblandha jäsjordh,                                           6.  24.
   Noch i wreearna widh torppet L, af sandblan-
   da mojordh,                                                                 3.
   Blifwer åhrligen,                                          19.  13.    6.                    31 1/2.
D. Äng, stoorängen,                                                                                            26.        24 5/8.
E. I wästerängen,                                                                                                16 7/8.
H. 2 stycken slåtterhagagar,                                                                                 10        16.
                                      Höö in alles.                                                                  52 7/8.   40 5/8.
   2 stycken betes hagar af ringa bete.
J. Skogen till bägge gårdarne består af ung tall
   och gran till gärdzle och stöör, men förslår intet
   till weddebrand, magert muhlbete i deras in-
   stängd hagar, intet fiskie ey eller fleera lägenheeter,
   uthi denne byn desideras skijftning grannarna emellan
   efter som dhe liggia hwar om annan i tegskifte.
AA. Ängztegar till Årckesta byn.
AB. Ängtegar till Finbärga.
AC. Ett stycke af kyrckioherdens ängh.