A13:14                 Notarum explicatio.                                                                                                                  Åker.         Eng.
Litter.                                                                                                                                                      Tuner. cappor. sommar
                                                                                                                                                                                        lass.  
   Bärby består af 4 heman och 48 örslandh tilhopa, hafwer uthsäde det ena åhret
A. af stenklapurblandat jordh, till                                                                                               24 tunland.
B. Dito af hård leerjordh, till                                                                                                      22 tunnor.
C. Dito god leerjordh, till                                                                                                            6 tunland.
D. Dito rödmylla, till                                                                                                                    4 tunland.
                                                                                                                                         ____________     56.
E. Det andra åhrs uthsäde af stenklapurjordh, till                                                                        30 tunland.
F. Dito lerjordh något swag jordmon, till                                                                                      7 tunnor.
   Uthi alla wretarne hwilka medh hwar gårdz no: äro noterade,
   ähr mäst rödmylla och moblandat jord, till                                                                                12 tunnor.
                                                                                                                                         ____________     49.
G. Engiarna först norengen af god hårdwall, till                                                                              8 lass.
H. Öhrs engen af mäst små star, doch något hårdwall, till                                                             60 lass.
J. Nyengen af små star, till                                                                                                          46 lass.
                                                                                                                                    ____________                             114.
   Uthmarken här till ligger afråat ofwan Halg Åby ägor hwarest allenast
   är bärg och stenar och altså hwarken gerdsle eller wedebrand till fång,
   magert muhlbete, inga beteshagar af något wärde uthan liggia
   öde der på uthmarken, af orsak de ey några creatur föda kunna,
   elliest ähr här till inga andra lägenheeter.
                                 Grannarna.
1. Enckian hustru Margeta Matzdotters crone rustningz hemman under lijf-
   compagniet, sår det ena åhret 14 tunnor 25 cappar, det andra åhret
   i bygärdet 93 tunnor 24 1/2 cappar, i wreten 2 1/4 tunna, giör åhrligen,                                                          13.   12 3/4.   30.
2. Pär Ollson accademie heman, hafwer i byn 12 2/3 örslandh, hafwer lijka uthsäde medh
   föregående hemman i åkergärdet och i wretarne 3 tunland, blifwer åhrligen,                                                 14.     8 3/8.   30.
3. Matts Olson frälsehemman under Segredzholm waret tilförene skatte, hwilket herskap
   det nu ligger under possiderar skatträtten, hafwer i byn 9 2/3 örsland sår det
   ena åhret 11 tunnor 8 1/2 cappa, det andra åhret i åkergärdet 7 tunnor 14 1/2 cappa, i wreten 2 tunnor,
   8 cappar giör i åhrligitt uthsäde,                                                                                                                    10.   15 1/2.  23 1/8.
4. Erick Masson skattehemman under cavalleriet hafwer i byn 13 örslandh, sår ene
   åhret 15 tunnor 5 1/2 cappar, det andra 10 tunnor 1/2 cappa, i wretarne 3 tunnor 16 cappor, gor1 åhrligen, 14.   11.      30 7/8.
                                                                                                                                              ___________________________
                                                                                                                                               Summa.           52.   16.    114.
          Beskrifning af Hälg Åby och Granby.
   Hälg Åby medh Granby består af ett heman och 24 örslandh, hafwer uthsäde
K. det ena åhret af leerjordh, till                                                                   9 tunnor.
   Dito stenklapur jord, till                                                                           15 tunnor.
M. I wreten mäst mojordh, till                                                                      4 tunnor.
N. I Granby gärde samma åhr af moojord, till                                              6 tunnor.
                                                                                                                                              ___________  34.
O. Det andra åhrs uthsäde af stenklapurjord, till                                         10 tunnor.
P. Dito lerjordh medh öhrjord beblandat, till                                              20 tunnor.
Q. I Granby gärde af god stenklapur jord, till                                              7 tunnor.
                                                                                                                                              ___________  37.
R. Engiarna först en af små star och sältejord, till                                       40 lass.
S. Dito af god hardwall2, till                                                                      28 lass.
T. Granby eng af god hårdwall, till                                                              8 lass.
                                                                                                                                             ____________                     76.
   Uthmarken är lijten och ringa till knapt gerdzle och och föga någon
   wedebrand nu för tijden, magert muhlbete, en betes hage wed
   Hälg Åby såsom och en lijten betes mark wedh Granby, elliest
   är här till inga andra lägenheeter.
   Detta Hälg Åby medh Granby är bondens Bengt Ersons skattehemman
   som possideras till räntan af grefwinnan fru
   i lifztidh och sedan hemfaller cronan.
   Emellan desse byars ägor blef syn hallen3 den 23 october 1688
   hwar effter denna rågång rättat ähr och hwar behåller efter
   sin häfd aldeles som affattningen innehåller och Bärby
   åthniuter sitt fädref till sin skog pa4 både sijdor om Granby____________________
1Fel för gör.
2Fel för hårdwall.
3Fel för hållen.
4Fel för på.