A13:18                 Notarum explicatio.                                               Sand-. Mojord. Hård-. Starr-
                                                                                                   jordh.                 wall.   wall. 
   Swänsbohlet beläget på Semming hundra häradz allmen-           tunnor. tunnor.       Sommar
Litter.  ning.                                                                               cappor. cappor.       lass.
A. Hafwer åker dhet ena åhret,                                                      4.
B. Dhet andra åhrs uthsäde,                                                           4.       1.   8.
C. Äng till Swäns bohlet sährskilt,                                                                           8.
D. Ängh uti Herängen, till                                                                                      38.
   Åhrliget uthsäde,                                                                        4.            20.    38.

   Skogh och muhlbete på allmenningen.
   En betes haga widh torpet af intet stort wärde. Inga
   flere lägenheter.