A13:20Litter.      Notarum explicatio.                                                         Åker.      Eng.
                                                                                                tunland. cappar. sommar-
                                                                                                                          lass. 
   Åhsvasta består af 2 hemman 12 öresland tilhopa, hafwa uth-
A. säde det ena åhret af lerjord och swartmylla, till         2 tunland.
B. Dito sandjord som i torkåhr mycket sweksam är att
   säden af stenarnass myckenheet bortbrännes såsom
   af nu för tijden illa häfdat blifwer, till                           12 tunnor.
                                                                            ___________  14.
C. Det andra åhrs uthsäde af lerjord, till                         3 tunnor.
D. Dito sand och mojord lijka medh förestående, till     11 tunnor.
                                                                             ___________ 14.
E. Engen bestående af mäst små star, till                       30 lass.
F. Dito sanck star eng som i wäthåhr är swår att bärga, 44 lass.
                                                                              __________                           74.
   Till denna by är ingen uthmark annat ähn som ofwan dess
   hagar som intet annat är ähn bara bärget, förmenes
   lijkwähl här till lyde större uthrymme alt till ytterste
   i numineringen så wijda som ingen af de rören sig
   betienar och elliest inga rör emellan Torssholma
   och denna by ähro. Till hwardera hemmanet en betes hage
   och dess uthan en som bägge hafwa tilhopa, wretställe till
   hwardera gården bägge tilhopa 1 1/2 tunland som nu det ena är
   öde och det andra opbrukat mycket sweksam jord, elliest
   är här till inga andra lägenheeter.
        
           Grannarna.
1. Anders Mårtenson frelsehemman under Billsta, hafwer i by
   5 1/3 örsland, hwarest uthsås det ena åhret 6 tunnor 7 1/9 cappa,
   det andra åhret lijka,                                                                    6.    7 1/9.       32 8/9.
2. Jöran Hanson cronohemman är anslaget corpral Behm på fördehl,
   hafwer i byn 6 2/3 örland, sår det ena åhret 7 tunnor 29 8/9 cappa,
   dett andra åhret äfwen så mycket,                                                7.  29 8/9.       41 1/9.
                                                                                _____________________________
                                                                                Summa.        14.                  74.