A13:24           Notarum explicatio.

A. Ähr stora ängien som på almenningen ligger.
B. Swensbohlet hafwer ena åhretz uthsäde af sandjord,     4 : 21 3/7.
   Andra åhretz uthsäde af sand och moojord,                    4 : 4 4/7.
        Åhrligt utsäde,                                                                        4. 13.
   Hööslag af hård och starrwallz äng, till                            11 lass.                11.
C. Bärsbohlet hafwer ena åhretz utsäde af leer och moojord, 6 : 3.
   Andra åhretz dito af dito jordmohn,                                    6 : 2.
       Åhrligt uthsäde,                                                                       6.  2 1/2.
   Hööslag af hårdwall, til                                                       18.                  18.
   Desse torpens boskap hafwa sin beeth på allmenningen.