A13:28          Notarum explicatio.

   Ysinge består af 2:ne hemman, hwar af är abali-
   enerat halfwe byn till Hagby herregård.
A. Eena åhrs uthsäde af klapperjord i noråkern,         15 tunnor 18 2/7.
B. Andra åhretz uthsäde klapperjord med lijtet
   moo jord ibland,                                                     15 tunnor 4 4/7.
C. Starwals äng till desse hemman,                                                        60

   Till desse hemman finnes temmelig skoug.
   Till detta eller desse hemmanen kunna uthan
   twifwell wäll wara flere ägor, men effter
   hwarken befalningzmanen eller någon annan wiste
   gifwa mig nogon rätt underrättelse
   om ägornes beskaffenheet, dy har man
   lembnat sådant wid skattlägningen nogare
   ransaka.