A13:30 Littra.         Notarum explicatio.                                                      Åhrligt.    Eng.
                                                                                                            uthsäde.   s<ommar>
                                                                                                   tunnor. cappor. lass.
   Länna hafwer af förra tijder bestådt af en kongzgårdh som seder-
   mehra blefwet förbytt till frällse och af rickz rådet herr Claes
   Rålamb possiderat som nu derföre till konglig maytt och cronan
   presterar rustning, hafwandes denne gårdh widt begrepne
   ägor omkring sig, som icke med synnerlige rör eller wissa
   skillnader ähr försedt uthan der af en dehl twistigt med
   en skattegård Moga benämd, torde och wähl hända wedh en
   allmenningz ransakning något af des ägor röras,
   torde icke allenast till sielfwa uthmarken uthan ochså
   twenne torp med mehra i sticket lembna, men
   såsom ingen kunskap här om gafz lembnandes såle-
   des detta altsammans under gårdens beskrifning till
   dess bättre efter sökt blifwer, ähr altså gården af
   de lägenheter som föllier, nembligen.

   Uthsädet till sielfwa gården det ena åhret bestiger
   till 18 tunnor 4 cappar, der af.
A. Leerjord som der han altidh blifwer wähl häfdat,
   ähr tämmelig bärande, till                                          9 : 2.
B. Dito mojord och en dehl jässjord, uth med bankarna
   den öfrige halfdehlen, nembligen,                              9 : 2.
   Det andra åhret till 20 tunnor 12 cappar, der af.
C. Lerjord lijka med den ofwanståande, till                10 : 20.
D. Dito moojordh, till                                                 10.
   Af föregående blifwer åhrligen 19 tunnor 12 cappar.
   Af första graden,                                                                              9.  27.
   Af fierde graden,                                                                              9.  17.
         Fölliande ähro engiarna.
E. Hembengen innehåller 20 1/2 tunlandz widd, hwar af 3 1/2 tunland, ähr
   hårdwall uth med gerdes gården, kan fås höö, till                                             7.
   Dito 3 tunland af små star bottn, till                                                                3.
   14 tunlandz widd af groff star, god och bärande, till                                      56.
F. Herr engen af 10 tunlandz widd, hwar af 8 tunland skarp hårdwall, till          8.
   Dito 2 tunland af star och fräken, till                                                              4.
G. Qwarn myran mestedels små star, till                                                             8.
H. Långkärret af små star, till                                                                             8.
J. Roothugget af mossbottn, till                                                                         12.
K. Wassiöö kärret hwilket på föliande charta folio afrijtat står,
   hafwer wed des första afrögning waret mycket bärande
   men nu åhrligen aftager, ähr af groff starhöö, till                                             30.
           Torpen ähro fölliande.
L. Nolansiö hafwer uthsäde det ena åhret 5 tunnor, det andra åhret
   4 tunnor 24 cappor, alt skogzjord, till åhrligt uthsäde,                       4.  28.
   Eng der hooss af starrhöö, til                                                                         < >
M. Rönäs hafwer uthsäde det ena åhret till 1 tunna 16 cappor, det andra
   åhret 1 tunna 24 cappor som gör åhrligen,                                        1.  20.
   Eng wedh Rånäs af halfparten hårdhwall och det öfrige star, till                       < >
N. Rånäs hafwer uthsäde det ena åhret 2 tunnor 24 cappor, det andra åhret
   2 tunnor 8 cappor som giör åhrligen,                                                 2.  16.
   En <   >ett kiär <   > af starhöö, till                                                                  4.
O. <    >  <   > det ena åhret 2 tunnor 8 cappor, det andra åhret
   1 tunna 12 cappor som gör åhrligen,                                                 1.  26.
   Eng der till af starhöö, till                                                                                12.
P. Hummelbohlet hafwer lijka uthsäde bägge åhren som gor1 åhrligen,   3.   8.
   Eng af hårdwall och star, halfparten hwart slag, till                                           12.
Q. Bordus hafwer uthsäde det ena åhret 2 tunnor 28 cappor, det andra
   3 tunnor, gör åhrligen,                                                                       2.  30.
   Eng der till af 4 lass hardwall2 och 3 lass små star,                                            7.
R. Strand hafwer åhrliget uthsäde, till                                                     1.
   Eng der till i skogen af starhöö,                                                                         4.
S. Storslättan uthsår det ena åhret 1 tunna 24 cappor, det andra
   åhret 2 tunnor, gör åhrligen,                                                               1.  28.
   Eng der till af 2 lass hårdwall och 10 lass starhoo3, tilhope                               12.
T. Skärsättra hafwer uthsäde det ena åhret 1 tunna 18 cappor, det an-
   dra åhret 1 tunna 16 cappor, som gör åhrligen,                                  1.  17.
   Eng af 2 lass hårdwall och 10 lass star, tilhope                                                12.
   Desse begge torp stå afrijtade på föliande charta
   folio.
   Uthmarken här till ähr mycket stoor och wijd af godh skog
   både till timber som annan nödtorft, men elliest
   mycket olendig mark af berg och sten gryte
   så att muhlbeten ähr der sammastedz något swag
   så wähl som i hagarne mestedels stenwall.
   Godt fiske både leekfiske som nothdhrächt
   och kattiostellen uth med hela landet. En
   god humblegårdh, men trägårdarne
   synnerlige duglige


_____________
1Fel för gör.
2Fel för hårdwall.
3Fel för starhöö.