A13:31b(Rubrik:)
Närdingshundra härad, Almunge sochn, Länna gårds till hörige
egor.


(Karttext:)
En sten emellan några stora stenar up ned wänd, olijkt till rör.
Östersta skogzfiell möther.
Skärsättra.
Denne tracht weth intet hwarken Länna eller Moga hwilken han tilkommer efter Länna hafwer inga rör att leda sig widare fram, doch säija Moga sig detta häfda som ett stycke här ofwan om hafwa sina skogzengiar.
Röret på stenen.
Denna linia pratendera Länna in på Moga som aldrig något af wettat för änn nu då han upwistes, men inga rör som af någon dugelighet ahre1.
Moga ägor.
Moga Skärsiön.
Ahl kär.
Storslättan.
Detta rör wisar twert förr som Moga gå willia.
Skogz backe.
Mossa.
Detta kar2 hafwa Moga boerne såldt till Länna och kallas Moga kärret.
Elfvegerde mother3 med sin skog.
Några stenar up uti en stor sten lagde.
Denna linia pratendera Moga b<   >ne alt up till käret på stenen wed östersta fiell som och här tils häfdat alt neder i siön, sielfwa skogen.
Godt rörr.
Odugliga stenar.
Wassiö kärret.
Handröret en tun skerfwa på en lijten berghäll.
Löfsta skog möther.
Här in till sammanfogas Länna gårdz chartan.
Wassiön.


____________
1Fel för ähre.
2Fel för kär.
3Fel för möther.