A13:36          Notarum explicatio.                                                          Tunnor. Cappar. Sommar
                                                                                                                                  lass.
   Almunbergia herregård eller by beståår af 5 hemman, 28 örslandh
A. Ena åhretz uthsäde uthi norrgierde som består aff leer och
   swartmylla, till                                                                   26 tunnor.
B. Andra åhrs uthsäde, kyrke wreten, kuusgierde, flodgierde
   och stoorwreeten, lagges1 och har2 till uthaf månge slagz jord-
   mohn,                                                                               29.
   Sätegårdens uthsäde på 22 örslandh som har fordom warit
   4 gårdar som äre af huusat, woro benämde Chilbergia 6 örsland, Endber-
   ga 6 örelandh, Enggby 6 örslandh, till hwilka eena års
   uthsäde är effter 18 örsland,                                             19 : 16.
   Andra års uthsäde,                                                           21 : 24.
        Åhrligt uthsäde,                                                                           20.    20.    135.
12. Finnes under denne gård 2:ne torp, om uthsäde till 3 tunneland åhrligen
   till samman, sweklig sandjordh, måsswaldz ängh till 10 lass.
C. Höslagit, byängen, starwaldz äng,                }
D.              Pungmyran, måsswaldz äng,           }
E.              Kyrkängen, hårdwals ängh,            }                200 lass.
F.              Torpängen, måsswaldz ängh,          }
   Mählbärga ar3 af huusat så wäll som dhe andra, är abalie-
   nerat cronehemman 4 örslandh.
   Ena års uthsädet,                                                          4 tunnor 10 2/3.
   Andra åhrs dito,                                                            4 : 26 2/3.
      Åhrligt uthsäde,                                                                                   4.    18 2/3.
   Höslagit in alles till detta hemmanet,                                                                              30.
   Erich Larsson, frelse 1/4 mantahl 2 örslandh.
   Ena års uthsädet,                                                          27 : 5 1/3.
   Andra åhretz uthsäde,                                                    2 : 13 1/3.
     Åhrligt uthsäde,                                                                                    2.     9 1/3.
   Ängiar till hööslagh,                                                                                                     15.

   Denne byens skough ligger i södern till een fier-
   dendehls mihl till hans behoff aff graan och
   tahl, ganska ringa till timberskoug, meddel-
   matig4 muhlebete.


_____________
1Fel för lägges?
2Fel för här?
3Fel för är.
4Fel för meddelmåtig.
Ps. hela denna sida skrivs å som ä.