A13:38          Notarum explicatio.

   Tadinge är 4 hemman, lijka i skatt och öretahlet 24.
A. Ena åhrs uthsäde till denne by uthi bygierde, leerjord
   medh moo ibland,                                                  20 tunnor 16.
B. Andra åhret cappalgierdet och östergierdet
   med klappor uthi  cappalgierdet, giör                      19 : 22 3/7.
C. Cappalängien, starwals äng med skiönwall ibland,         60 lass.
D. Rydian, starwals äng, till                                                 8 lass.
E. Löter ängien, starwals ängh,                                          12 lass.
1. Erich Marcusson hemman 1, 6 örslandh.
   Ena åhretz uthsäde,                                        5 tunnor 4 cappor.
   Andra åhret,                                                            4 : 29 5/7.
       Åhrligt uthsäde,                                                                       5.       6/7.
   Höslag i rödian,                                                                2 lass.
   Löter ängien,                                                                    3 lass.
   Cappalängien,                                                                15 lass.
                                                                                   _________                        20.
2. Johan Andersson hemman 1, 6 örslandh, lijka i åker och
   äng med deht nästföregående,                              5.     6/7.    20.
3. Johan Persson 6 orslandh, räntar lijka,                5.     6/7.    20.
4. Erich Matzon, afwen1 lijka i alt, 6 örslandh,        5.     6/7.    20.

   Till denne by finnes timberskoug men så oläge-
   liget ställer att dhe knapt kunna timberet uthföra.
   I siöön Tiesten stannar denne by 1/8 mijhl och
   wäster nor uth 1/4 mihl, 1/16 mihl uthi södren.
   Någorlunda muhlbete._________________
1Fel för äfwen.