A13:44          Notarum explicatio.

   Nyby beståår allenst aff ett lijthet hemman som ähr abalienerat cronohemman
   till herr Christer Swinhufwudh på Gafwell herregårdh, bör gifwas wederlag aff sahlig herr
   Jullius Gyllenhielms eller fru Brijtha Pontus dåtters erfwingar.
A. Ena åhrs uthsädhe uthi wästergierdhe som beståår af swartmylla, moo och sandjord, 6 tunnor 27 3/7.
B. Andra åhrs uthsädhe aff samma jordmån,                                                                  5 tunnor 22 6/7.
C. Hööslagh uthi Hellförs engien af måsswall, till                                                                        14 lass}
D. Åker slåtter,                                                                                                                          2 lass}        16.

   Emillan denne by och Gafwell herre gårdh berättes ey finnas någon råå eller
   rör uthan foot om foot och klööf om klöf medh Gafwell, distansen
   emellan denne by och herre gården 4000 alnar.