A13:46              Notarum explicatio.

   Åhssby beståår af 6 hemman, 32 1/2 örslandh.
A. Ena åhrs uthsäde uthi södergierde af sandjordh medh norwreten,
   till                                                                      44 tunnor 21 1/7.
B. Andra åhrs uthsäde uthi öster och lillgierde och af
   sandiord men nedpå åkern leerjord ibland, till                    46 : 9.
C. Söderängien består af starwall med måssbåtn.
D. Norängien som folio och litter X uthwijsar, star-
   walsäng.
  Per Johansson, skattehemman 1/2, 6 örslandh.
   Ena åhretz uthsäde,                                    8 tunnor 14 cappor.
   Andra åhretz dito,                                      8 tunnor 26 56/441.
      Åhrliga uthsädet med torpet, 24 cappor, Åsn no 3 och 4,            9.     28/441.
   Höslag uthi söderängen,                                              12 lass.
   Uthi norängien,                                                           14.
E. Starhägnen,                                                                 5.
   Harsta ängen masswals1 äng,                                     10 lass.
   Uthi tompten, skiön wals äng,                                     4 lass.
   Gierdes slått,                                                              4 lass.
                                                                               ________                        49.
  Ett torp till denne gården om uthsäde åhrligen,        24 cappor.
   med een wreet, no 11 inrehnat,
  Johan Persson, lijka skatt och öretahl, utsäde.
   Åker och äng,                                                                          9.  17 11/14.
   Uthsäde wid Per Johanssons torp, no 1,                    1 tunna.
   Torpet uthsäde in alles af skougzjord, no 2,        27 3/7 cappor.
   Starhängnen till detta hemmanet,                                  2 lass.
                                                                              _______                           49.
  Oluf Matzon frelsehemman, 3 örslandh.
   Ena åretz uthsäde,                                     4 tunnor 6 213/220.
   Andra åhretz dito,                                             4 : 13 28/441.
      Åhrligt utsäde,                                                                      4.  10 1/55.
   Söderängien,                                                            6 lass.
   Norängien,                                                               7.
   Höslag uthi Horsta2,                                                  5.
   12, dito i tompten,                                                    2.
   Gierdes höö,                                                             3.
                                                                       __________                              2.
  Torpet till både årens uthsäde, no 5,            1 tunna 8 cappor.
   Doch inrechnat 2:ne småå täppor, 6 och 7,
  Carl Abrahamsson, frelsehemman 1, 5 örsland abalienerat crone.
   Ena åhretz uthsäde,                           7 tunnor 416/441 cappor.
   Andra åhretz dito,                                      7 : 8 88/441 cappor.
      Åhrligt uthsäde,                                                                    7.   4 25/441.
   Söder ängen,                                                             11 lass.
   Norängien,                                                                15 lass.
   Hansta2 ängien,                                                            5.
   Tompten,                                                                     1.
   Gierdes hägn,                                                          2 1/2 lass.
   Wid norängen een rödia af måsswall, till no 8,              6 lass.
   No 10, torpet ny i skougen, om uthsäde åhrligen 1/4 tunna skougzjordh,        44 1/2.
  Erich Larsson, skattehemman 1, 6 1/2 örslandh.
   Ena års uthsäde,                                               9 : 4 188/441.
   Andra års dito,                                                 9 : 16 110/221.
          Åhrligt uthsäde, torpet no 16 inrechnadt,                           9.   10 3/5.
   Söderängen 12, norengen 14, Harsteen 10, tompten 2, gierdes höö 4,          42.
  Per Matzon 2/3 mantal, 5 örsland lijka i åker och äng medh Carl
   Abrahamsson,                                                                          7.   4 252/441.
   Tårpet, om uthsäde wid Syltkierr med hööslag, no 14, 18 cannor,                18.

   Till denne by finnes god timber, kåhl och lööfskoug sampt till gierdzle-
   fång och wedbrandh. Skougen ligger uthi O, N, från byn.
   Ähr och begynt att byggias och uprättas ett bruuk på desse byss
   ägor, Walmera benembd, hwarest har warit stora  masswalls1 ängiar
   <  >myrar som nu när dammarna tilslutias liggia under
   <    > berättes wara aff heela byen.


______________
1Fel för måsswals.
2Fel för Harsta?