A13:51b       Notarum explicatio.                                                        Åhrligit. Hööslagh.
                                                                                                  uthsäde.
                                                                                       tunnor. cappar. sommar
                                                                                                                lass.
   Buurwijk eller Yhla, 24 örelandh, 20 cronno och 4 öre skatte.
A. Ena åhrs uthsäde uthi millan gierde, hård lerjord med moo ibland, 11 tunnor 8 cappar.
B. Än i samma gierde af godh leerjordh,                                           16 tunnor.
                                                                                        ______________________
C. Andra åhrs uthsäde uthi wäster giärde af ler med moo ibland,       14 tunnor 28.
D. Uthi samma gierde, sandjordh,                                                      2 tunnor 22.
E. Till samma åhrs uthsäde, öster gierde leer med moo ibland,           10 tunnor 7.
F. Än af skougz leera hwar iblandh mycken rör upwexer,                   2 tunnor 18.
                                                                                       ______________________
1. Humbelgården,                              570 cupor}
2. Den mindre träägården,                  239 dito  }       806 inalles.
3. Träägårdhen finnes af dess stoorleck på chartan af frucht-
   bara tään, men ähr uptagen uthi herr Burarnas tijdh sedan
   det kom undan cronan jempte humbelgårdarne
   och alla dee ägor på södre sijdan om siöön, finnes uthi
   desrebtion annoterade, hwilka ähre nyia eller gambla.
G. Stoor engien, 1/3 dell hårdwall, 2/3 starrwall,                       93 lass.
H. Norr engien, hårdwallz engh af ringa wext,                         29 lass.
J. Stabbohagen 1/2 hårdwall, 1/2 starr är och ny ryddiadee,       8 dito.
K. Hagen nedan för torpet Wråå, hårdwall och starr,             13 lass.
L. Öster engien ähr och uprödiader sedan det har komit
   under herskaperna, 1/2 groff star och 1/2 små starr,            30 lass.
M. Nibbelz engien och uprödiader och af grof star med små ibland, 32 dito.
N. Smez engien, hårdwall och starr och nytt,                            5 lass.
O. Porsmåssan aff groff starr,                                                  4 lass.
                                                              ________________________
                                                                 Summan,            214 lass.                   214.
A. Torpet wreta, ena åhrs uthsäde aff ler med mojordh, 4 tunnor 16 cappor.
B. Sandjordh i samma gierde,                                                    20.
                                                                       ____________________
C. Andra åhrs uthsädhe af leer och moojordh,                2 tunnor 7 cappor.
D. Samma åhr till wreten, moojordh,                                          10 cappor.
E. Än samma åhr een wreth af swartmylla och sandjordh,  1 : 2 cappor.
                                                                                   ______________
                                                                                           21.
           Åhrligit uthsädhe,                                                                      4.  22.
2. Hööslagh af hårdwall och starr uthi engien no 2,          9 lass}
2. En engz haga no 2 af små star,                                    5 lass}                          14.
G. Wråå hafwer ena åhrs uthsädhe af swartmylla }
   och sandhjordh,                                               }           2 : 15.
H. Andra åhrs uthsäde af samma jordmån,                       1 : 14.
                                                                              _________________
         Åhrligit uthsädhe,                                                                        1.  30 1/2.
K. Engh aff hårdwall up uthi skougen,                                  4}
J. Hårdwallz engh medh starrwall emoth siön,                  7 1/2}                           11.
L. Norr engien hafwer ena åhrs uthsäde swartmylla,           1 : 18.
   Andra åhrs uthsäde af samma jordmån,                           1 : 19.
                                                                           _______________
                                                 Åhrligit uthsädhe,                                1.  18 1/2.
   Hööslagh uthi litra O, hårdwall och starr,                          12}
   hägnen wijdh qwarn engien af små starr,                         1 1/2}                         13 1/2.


         Notarum explicatio.                                                             Åhrligit.   Höö.
                                                                                                         uthsäde.  slag.
                                                                                                tunor. cappor.  somar
                                                                                                                        lass.
M. Trångbohlet hafrer ena åhrs uthsädhe af swartmylla,  2 : 6.
   Andra åhrs uthsäde af dito jordhmån,                    1 : 19 1/2.
                                                       ___________________
        Åhrligit uthsädhe,                                                                1.  28 3/4.
M. Hööslagh uthi hägnen Östan torpet af små starr,                                         7.
   Hägnen no 2,                                                                                               1 1/2.
N. Skyttorpet hafwer enna åhrs utsädhe af swartmylla, 1 : 18.
   Andra åhrs uthsäde af samma jordmån,                     1 : 16.
                                                       __________________
         Åhrligit uthsäde,                                                                  1: 17.
N. Hööslagh uthi qwarn engien aff små starr, 5 lass
N. 2:ne små hägner af små starr,                   3 lass
                                                      __________________
                                                                                                                         8.                                  
O. Swanbohle.           
   Ena åhrs uthsäde af swartmylla,              1 tunna 1.
   Andra af mojord och swartmylla,                30 5/14.
                                                  ____________________
            Åhrligitr uthsäde,                                                           31 19/28.
+. Hööslagh uthi maren aff groff starr,                                                             3.
P. Pårssmåss torpet, hafwer ena
   åhrs uthsädhe af sand och swartmylla,         1 : 16.
   Andra af samma jordmån,                           1 : 8.
                                                  ____________________
                 Åhrligit uthsädhe,                                                       1.  12.      Intet.

   Till denne herre gårdh finnes
   ekskough, godh timberskough, lööf och
   annan tarfskough, men på myken
   bärgländigh mark, ey någon godh muhlbete
   emedan på norre sijdan ähr stallgården
   belägen och är sämbste beten och måste een
   långh wägh öfwer Såtterboo ägor om
   ändan på wijken drifwas till beet, på
   södre skougen hwarest någorlunda muhl-
   bete kan wara.

   Fiskieri uthi Ettun siöön hafwer till-
   förne warit någorlunda, men nu för
   Wällnora bruukz uppdamningh
   förminskat, ähr och lijtet fiskie uti Såttren
   besynnerligh hööst och wår medh kat-
   tizor skåthnäth och nothedrecht.

9. Ähr och här till een lijten miöhlqwarn
   som går hööst och wår.
R. Äre alla kattizor.


(Karttext:)
Såtter på denne här <sijdan>
Betzhage.
Mykien skarp hårdwallz engh.
Landzwägen.
Stallgår-den.
Stoor engien.
S< >edz engien.
Siöön Såtern.
Sättegården..
Kallfhaga hwilken ähr öfwer med eekar.
Öster engien.
Groff starwallz engh.
här sijdan.
Små starrwallz engh.
Grof starr wallz engh.
Små starr.
Groff starr.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.