A13:60          Notarum explicatio.                                                    Tunnor Cappor. sommarlass.

   Assby1 beståår aff 5 hemman 19 örs landh, 2 frelse och 1 abalienerat
A. Ena åhrs uthsäde rågtäppa gierde, swartmylla och röömyla iblandh,
   till                                                                                         26 : 11 3/7.
B. Andra åhrs uthsäde uthi norgierde med åssgierde, örr och klap-
   per jordh, då mykit grun jord i åhsgierd,                                  24 : 22.
C. Söderengien till heela byn starwaldz engh medh måssbotn, som
   nu wedh tijden lärer blifwa öfwerdammat medh watn,
   effter såsom ytterst wid ängens hufwud der bäcken har sitt uthlop
   blifwer oprättat een massung, hwar af fall finnes 6 1/2 aln på 40 aln
   längd emillan 2:ne bergklippor, på samma ängh,                  100 lass.
D. Swartlötan fåås hardwaldz2 äng, till                                    20 lass.
E. Siööängen, fräkne och starr,                                               12 lass.
F. Biörsättren ofwan Norängien,                                             60 lass.
   Kiörklöttan, starwaldz äng,                                                  12 lass.
   Åkerslätten,

   Till denne by finnes nödtorfftig timberskoug och kohlskough norr uth 1/2 mihl
   och söder uth wid pass 1/8 mihl skiönt miöhl qwarn och sågestelle som
   gienom massungnens wållande förstöres.
   Ligger och ett torp söder uth ifrån byn, om uthsäde åhrligen till
   heele byn,
   Höslag till detta torp är allenast måsswaldz äng till 10 lass,
   är och wid detta torp een såg och miöhlqwarn som hörer under hehla byn,
  Lars Persson, 5 1/2 örsland 2/3 mantal skatte.
   Ena åhretz uthsäde,                                         7 tunnor 21 4/19.
   Andra åhret,                                                           7 : 4.
                                                                            Åhrligt,              7.  12 3/4.
    Söderengen 26 lass höö, Swartlöten 6, Siööengien 4, Biörsättran eller Norängen 20,
   Kiörklöttan 5 lass, Åkerslätten 1 1/2,                                                                 60 4/19.
  Matz Andersson, 3 örslandh 1/3 mantall skatte,
   Ena ahret3 uthsäde,                                                   4 : 5 17/19.
   Andra åhret,                                                              3 : 27 2/3.
   Een wret af sandjord utsåås i 2:ne åhren,                        16.
                                                          Åhrligt uthsäde,                     4.   8 39/114.
    Swartlötan,                 Kyrkslättan, åhrligt uthsäde,
    Siöängen,                   Åkerslättan,
    Biörsättran,
    Norängen,                                                                                                       32 16/19.
  Per Johansson, frelse 1/2 mantall 4 1/2 örsland.
   Ena åretz utsäde,                                                        6 : 8 16/19.
   Andra åhret,                                                              5 : 27 cappor.
                                                                                Åhrligen,        6.   1 35/38.
   Söderängien,                   Biörsättran eller Norrängen,
   Swartlöttan,                    Kyrklöttan,
   Siööängen,                     Åkerslätten,                                                                49 5/19.
  Thomas Larsson, frelse 4 orsland4 1/2 mantahl,
   Ena åhretz uthsäde,                                         4 tunnor 18 10/17.
   Andra åhret,                                                    5 tunnor  5 3/4.
          Ahrliga5 uthsädet,                                                                 4.  23 25/19.
   Söderängien,                     Biorsättran eller Norängen,
   Swartlöttan,                      Kiorklöttan,                                                             43 15/19.
   Siooengen6,                      Akerslättan7,
  Anders Johansson, 2 öresland 1/4 mantall,
   Ena åhrs uthsäde,                                                     2 : 25 5/17.
   Andra åhret,                                                            2 : 18 1/4.
   Een sandwret om uthsäde,                                              8.
          Åhrligt utsäde,                                                                      2.  25 3/4.
   Höslag uthi söder ängen,
    Swartlötten,
    Biörsättran,
    Siöängen,                                                                                                        21 17/19.
    Norängen,
    Kiörklöttan,_____________
1Fel för Åssby.
2Fel för hårdwaldz.
3Fel för åhret.
4Fel för örsland.
5Fel för åhrliga.
6Fel för Siööengen.
7Fel för Åkerslättan.