A13:67(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Stubboda uthi Frötuna
sochn och Lyhundratz häradh.


        Notarum explatio1.
                                             Uthsäde.
                                           Tunnor. Cappor.
   Stubboda, ähr och
   på samma tijd som
   Torstenboda lagdt
   för sigh sielf och her-
   skaperna.
A. Ena åhrs uthsäde
   af swartmylla, 3 tunnor 11 cappor.
B. Andra åhrs uth-
   sädhe,            2 : 16 cappor.
   som är ler och sandjordh.
C. Än samma åhr
   een wreth af
   mojord,           1 : 20.
         Åhrligit,                        3.  23 1/2.
D. Öster engien, hård-
   wall och starr,        5.
E. Aff små star,         6.
F. Hårdwall och star, 8.                                       } 19.


Nödtorfftigh wed och till
egit behoof, timberskoug
sampt förra 4 eller 5
båtzlastar till stockholm
om sommaren. Skiön muhl-
bete. Fiskie medh noth
och näth uthi sallt siöön.


(Karttext:)
Kråkengien.
Håthöö på denne sijdan.
Kåhlmaren.
Stubboda.
Måswallz engh.
Öster engien.
Söder engien.
Brunäswijken.
Håttöö tager och här emoth.
Stoora salltsiön.
Betz hollma.
Horsholmen.
Gambel swidia.
Lillbiörkholmän.


Affmädt och uthrechnadt
af undertechnade, anno 1690.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

______________
1Fel för explicatio.