A13:69             Notarum explicatio.                                                                                                      Åhrligit.  Hööslag.
                                                                                                                                                    uthsädhe.
                                                                                                                                             tunor. cappor. sommar-
   Torstenboda, ligger under Häthöö2 herre gårdh, hafwer warit foth om foth och yx om yx,                              lass.
   män när det har kommit fordom under Flämingarne, hafwa dhe giordt een åthskildnat
   eemillan hwar dhe skuhle häfda och nu ähr af åboerne denne Torstenbodas skough allt uth-
   huggen men skiön skough finnes wid herre gården emedan han är sparder. Ähre och desse
   3 gårdar eller hemman och åbor 2:ne hwardera och ähre alla lijcka rechnandes i skatt,
   men särskillda åkrar och ängiar.
   Wäster gårdhen no 1 och 2, ähr bestående ena åhret af sandjordh,                         3 tunlandh.
1, 2. En lijten wret der till af örr och sandjordh,                                                           8 kappar.
   Andra åhrs uthsädhe af sand och örrjordh,                                                    3 tunnor 16 dito.
                                                                                     Åhrligit uthsäde,                                       3.  12.
   Hööslagh af hårdwall och starr till båda,  1, 2,                                                                                           30.
3, 4. Andra millan gården hafwer ena åhrs uthsäde, no 3 sand och örrjordh,  2 tunnor 27 cappar.
   Samma åhrs uthsäde no 4, af samma jordh,                                                2 tunnor 10 dito.
   Andra åhrs uthsädhe no 5, tall moo och lera,                                             2 tunnor 23 kappar.
   Uthi wrete no 9, der till moo och örrjordh,                                                 1 tunna 18 cappar.
   Hööslagh in ales som föllier, 1/2 hårdwall och 1/2 starrwall, båda tillhopa, 3 och 4.                                      30.
5, 6. Östersta hemmanet.
6. Ena åhrs uthsäde no 6, af tall moo och lerra,                                            4 tunnor 18 cappar.
7. Ander åhrs uthsädhe, leer medh moo iblandh,                                          2 tunnor 28 cappar.
7. Östan för gården, örr och sandjordh,                                                        2 tunnor 4.
                                                                                     Åhrligit uthsäde,                                       4.  25.
   Hööslagh af hallfparen hårdwall och hallfparten starrwall, 5, 6,                                                                  32.
   Byhlet ligger och innom denna råågångh och bygd af byssens uthmark,
A. Enna åhrs uthsädhe af swartmylla och örrjordh,                                                1 : 14 cappar.
B. Andra, af leer och mojordh,                                                                      1 tunna 12 cappar.
                                                                                     Åhrligit uthsädhe,                                     1.  13.
C. Hööslagh aff starr, 1 lass ähn af samma wall, 9 lass med lijtet hårdwall iblandh,                                       10.
D. Långh hallsen som och boor på dessa ägor.
E. Hafwer ena åhrs uthsädhe af bara sandjordh,      29 cappar }
F. En lijten weth1 till samma åhrs uthsädhe,               2 cappar }                           31 1/2 cappar.
G. Andra åhrs uthsädhe af leer och klapporjordh med lijtet örr emoth bakarna, 1 tunlandh.                 31 3/4.
H. Hööslagh aff starrwalz engh medh 3 lass hårdwall iblandh,                                                                      12.
J. Ähr en wattuqvarn som går höst och wår och brukas under Håthöö herregårdh.

_____________
1Fel för wreth?
2Fel för Håthöö.