A13:75b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Öster och Wäster Sensiöö uthi Frötuna sochn, Lyhundradz
häradh.


          Notarum eplicatio1.                                                                         Åhrliget uthsäde. Hööslagh.
                                                                                                                       Tunor. Cappor. Somar-
                                                                                                                                                lass.
1.  Wäster Sänsiöö, tillförne warit crono, ligger under Håthöö hafwer
A. ena åhrs utsäde af örr, sandh och swart mylla,                        3 tunnor 13 cappor.
B. Andra åhrs utsäde af sandh och swart mylla,                           3 tunnor 16 cappor.
                   Åhrliget utsäde,                                                                                               3.   14 1/2.
H. Hårdwalz ängh wijdh gården,                                                                  15 lass.
J. På lill engen, hårdwall och små star,                                                            6.
K. Engh i lagh medh Öster Sensiöö, småstar, till                                              6.
                                                                                                         _________
                                                                                                                    27.                                27.
   Nöttorftigh giärsselfångh och weedh brandh. Trångh muhlbete.
   Fiskerij medh noth och nägth och annan redskap wijnter och sommar.

2. Öster Sänsiöö, frälse. C, ena åhrs utsäde som är af ör och swart mylla, 4 tunnor 12 kappor.
D. Andre åhrs utsäde, leera och sandhjordh,                                             4 tunnor 10 kappor.
                                                                                                       ____________
                                                                               Åhrliget uthsäde,       4 :  11 kappor.   4.   11.
E. Engh för sigh sielf af hårdwall och starr,                20 lass}
K. I lagh medh Wäster Sänsiö bonden, engh af små starr, 6}                                                          26.

   Till denna gårdh äfwen wilkor medh nooth och näth
   som den andra och ändoch några wärkor om wåhren
   på öster sijdan som ey Wäster Sensiöö ägor, uti mehra
   wilkor inthet till dessa hemman mehr.

F. Sänsiö engen, 1/2 hårdwall och 1/2 starrwalls engh, till                           50 lass.
   Som herregården eenskyll äger och possiderar. Men af bönderne
   berättades att han hafwer 1/2 legat under Biörknäs och andra half
   under Wäster Sensiöö uti fohrna tijder.
G. Enn lijten engz udda till Biyrkenäs hemmanet.


(Karttext:)
En åttonde dells mihl kan bredden wara öffwer siöön till Biörknäss landet, hwilket ähr sielfwa stora fasta landet.
Sensiöö engien.
Norhagswijken.
Denne engien ähr 1/2 hård och 1/2 starwallh.
Sensiöö maren.
Hårdwall och starr.
Betzhaga.
Små tall och granskough med eckar iblandh bärgh.
<  >rr sand och swartmylla.
Wäster Sensiöö.
Öster Sensiöö.
Bahl-tora ägor mötha.
Sand och swart-mylla.
Örr och swart-mylla
Lera och sand-jord iblandh.
Torstenboda ägor möther.


Afmädt och uthrechnadt af under-
technadhe anno 1690.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_________________
1Fel för explicatio.