A13:77(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Öhren uthi Frötuna sochn, Lyhundradh
häradh.


            Notarum explicatio.                              Uthsäde.
                                                                     Tunnor. Cappor. Sommar-
A. Ören lijgger wästers på                                                         lass.
   Rådmansöhn, hafwer
   sin åker särskillt uthi
   2:ne små gierder och een
   lijten wreth och allenast
   1 Udda no 1, som dee allena
   råda om, men dee andra
   ängiarne hafwa de i lag
   medh een by, Lågan benembd
   som ähre 8 mantahl och är
   allt uthi teegskiffte der
   och här om kringh.
   Siöökanterne och teegar-
   nas bredd ähre många
   ställen allenast till 2 alnar
   bred, som omöyeligen
   för åhrstijdern och wijnteren
   kunna affattat blifue.
   Så berättes så wähl af andra
   som af dem sielf aff dee
   högst kunna fåå 30 lass höö
   och lägst 20 lass, så kan o-
   förgripeligen berechnas
   åhrligen midie der emillan
   25 lass åhrligen, som ähr
   hårdwall starr och sällting
   och annat småt blandh
   backarna.
B. Ena åhrs uthsäde af örr och grof
   sand med lijtet leer iblandh,   4 : 16.
C. Andra af samma jormon,    4 :  8.
                        Åhrligen         4 : 12.          4.   12.   25.

   På udden no 1, den dee alle-
   na brukar 6 eller 7 lass.
   Nödtorfftigh giärdzellfång
   och wedbrand, men lijtet
   och intet till sahlo emedan
   dee emot den minsta, aff
   dee andra knafft fåå half parten
   och wetha ey heller sitt öretahl.
   Lijthet fiskie med dee
   andra grannarne.


1. Ähr ett lijtet åkerstyke till een af hans
   grannar i Lågan.
2. Ähr torparens åker som ey detta hemanet
   tillhörer.


(Karttext:)
Örr och sandjord med lijtet leer ibland.
Humbelgårdz torpet på denne sijdan.
Örr och sandjord med lijtet leer ibland.
Ören.
Lerjord.
Ellgsiöö sundet.
Notholmen.
Hägnudden.


Amädt och uthrechnadt af
undertechnadt anno 1690.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.