A13:85(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Orttala bruuk belägen uti Lyhundradz
härad och Wäddöö sochn, som ähr noga afmädt af undertechnade til all des siuation och wilkor, in may
anno 1688.


(Karttext:)
Bornan.
Orttalaby tager emoth på denne sijdan.
Betz haga.
Små granskough.
Leer och sandjordh.
Brukz stugor.
Engz täppa.
Stennar och buskar.
Steenbacka.
Gamal damen.
Betzhaga.
Engz haga.
Betz haga.
Små skough och byskie.
Skräddar hagan.
Skräddar bäget1.
Engh.
Allmsta ägor möther på denna sijdan.


Geometrice afmädt och
uthcalculerat pro anno 1688.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


____________
1Fel för bärget.