A13:92             Notarum explicatio.          Swat1.    Sandh.    hård-. Star.
                                                          medh.     jordh.     wall.    wall.
                                                          klapper.                 somer2
                                                          steen.                     lass.
                                                          tunnor.   tunnor.
                                                          cappar.   cappar.
   Söder marium består af 7 grannar á 31, 12 penningar.
Litter.  det ena ligger litett ifrån byn, Bohlet kallat.
A. Hafwer åker dhet ena åhret,                      45.
B. Dhet andra åhrs uthsäde,                           37.
No.            Wreetar.
1. Åker i wreetar,                                             4. 12.          20.
2. Åker i wreetar,                                             1. 16.      1. 16.
3. Åker i wreetar,                                                            3.   8.
4. Åker i wreetar,                                             1.   4.      3.  16.
5. Åker i wreetar,                                                            1.   4.
6. Åker i wreetar,                                                            4. 29.
7. Åker i wreetar,                                              1.           1. 25.
   Ahrliget3 uthsäde på hela byn medh wreetar,  46.   4.    8.
              Skifft ängarna.
C. Öster ängen, skifft ängh,    desse ängiar höra till
D. Kiäll öhren,                       heela byn.                                              90.
E. Nylanden,
F. Ängz hagan,
                                     Särskilt ängiar i skogen.
   Hofängen,                                dhesse ängiar höra till
   Gisättran,                                 no 1,
   Lägden,                                   som slåhs stundom.                        12 1/2.
   2 stycken skarppa hängnar,                                                  2.

   Bohlz ängen,
   Kalfwe hagan,                      no 7 tillhoriga4.
   Kyrcke rudan,                                                                              29 1/2.
   Lägden,
   Långbro hängnan,

   Söder hängnan,
   Stor wreetz hängnan,                   no 3,
   Gisättran,                                                                                 8.   8.
   Tambohlet,

   Wäster hängnan, hårdwall,
   Dito hägna, star wall,
   Gisättran af dito wall,
   Pukdahlen öde.
   Engen åfwan af starwall.
   Saxgryte.
   Stummelstycket5.
   Ny hängnan.
   Broms rudan, slås stundom.
   Mört wijken.
   Lägden.
   Digerrudan.
   Tahm bohlet.
   Moran.
   Lång rudan.
   Mohran.
   Pukdahlen.
   Söder hängnan.
   Tult hängnan.
No.                               Grannarna.
1. Skatte á 3 öre 8 penningland medh en uthjordh á 12 penningland, hafwer åker åhrligen,  7.  11 3/24.      29 9/12.  2 3/48.  23 91/96.
   medh wreetar.
2. Bohlet crono á 3öre 8 penningland, hafwer åker åhrliget,   6.  21 18/24.       26 4/6.   1 21/24.  21 37/48.
3. Crono á 3 öre 8 penningland, anslagit till caplans säte, hafwer åker åhrligen,  6.  21 18/24.      26 4/6.  1 21/24.   21 34/48.
4. Skatte dito öhretahl som näst föregående, åker åhrligen,    6.   21 18/24.      26 4/6.  1 21/24.  21 34/48.
5. Skatte á 5 öre 8 penningland, hafwer åker till åhrliget uthsäde,           11.  11 18/48.      45 4/12.  3 9/48.  37 1/96.
6. Dito 1 á 6 öre 8 penningland, åker til åhrliget uthsäde,     12.   22 3/24.      50 4/6.   3 27/48.   41 35/96.
7. Skatte á dito öhretahl, åker till åhrliget uthsäde,          12.   22 3/4.     50 4/6.   3 27/48.   41 35/96.

   Skogen kunde denne gången intet aftagas för sin widh-
   lyftigheet och dhet öfwerflödiga watn skull, uthan besagz6
   och befans bestå af tall och gran till gärdzel och
   wedebrand medh een dhel eek, men timber skogen är mästede-
   len uthuggen. Muhlbete godt. Fiske i Wågh siön.
   Inga flere lägenheter._____________
1Fel för swart.
2Fel för sommar.
3Fel för åhrliget.
4Fel för tillhöriga.
5Fel för Bummelstycket??
6Fel för besågz.