A13:98              Notarum explicatio.                                                                                  Åhliget1.        Höö.
                                                                                                                                    Uthsäde.      slagh.
                                                                                                                               tunnor.kappar. sommar.
                                                                                                                                                        lass.
   Lundby består af 3 mantahl 24 öres landh, 1 rustningz hemman och 2:nne officerares booställe,
   tridie frälsse under Biörnöö herregårdh, desse hemman äre alla lijka uti åker och ängh.
A. Ena åhrs utsäde till denna by består af godh leer jordh,                         16 tunnor.
B. Är och uthsäde i bemälte giärde af öhr, san, klap och moiordh,              12 tunnor.
E2. Andra åhrs utsäde uti lille giärde leeriordh,                                   10.  20 kappor.
D. Wäster giärde af moo och öriordh,                                               12.  4 kappor.
          Engarna.
E. By engen består af hårdwall och starr medh lijtet fräken nedh på,                 50 las.
F. Skiölz engen starwalz engh till heela byn,                                                       6 las.
     G. Engen starwalz eng,                                                                                4 las.
H. Stensrudun beestår af ringa starwall,                                                            6 las.
J. Ny engen, starrwalz engh medh lijten hårdhwall emot brijnkarna,                 33 las.
K. Rydslan, starwalz engh medh måssbotten,                                               7 1/2 las.
   Matz Jahenson4, en rydia af starrwall 5 lass som han för sitt hemman sielf brukar.
   Till denna by fins ingen timber skough utan till gierdzfångh och löfskogh. Medel-
   måttigt muhlbete. Inthet fiske.
1. Jahan3 Larson, rustningz hållare 8 öres landh som dee andra grannarna.
   Hafwer uthsäde af leeriordh åhrliget,                                                   4 tunnor 14.
   Ähn utsäde af sembre jordhmon åhrligen,        4 : 6 kappor }
   Wreeten här till af sämbre jordmon åhrligen,         12           } 4 tunnor 18 kappor.
                   Åhrliget uthsäde,                                                         9 tunnor, kappor.           9.
   Till detta hemmanet, engh in alles,                                                                 35 5/6.                               35 5/6.
2. Matz Joenson4 åboor boostelle, af leeriordh åhrliget,            4.  14.
   Aff moo och öriordh åhrliget,                                                4.  22.
            Åhrliget utsäde,                                                                                                        9.   4.
   Hafwer in alles hööslagh hööslagh,                                                           40 5/6 lass.                             40 5/6.
3. Frelsse hemmanet och lijka stort, allenast en lijten differentz på wreeten, 4 tunnor  14 kappor.
         Andra åhrs uthsäde, moo och öriordh,                                  4 tunnor 11 kappor.
              Åhrliget uthsäde,                                                                                                    8.  25.         35 5/6.
O. Rydslan benämbdh, belägän på dessas ägor och giör sin dagwärken och uthlagor
   till sääte gården som frelsse hemmanet tillhörer.
P. Ena åhrs utsäde af öhr och mooiordh,                                                   1 :  14 kappor.
Q. Andra dito af samma jordhmon,                                                           1 :  10 kappor.
                                                                                                        ________________
                                                                                  Åhrliget.          1 tunna 12 kappor.    1.   12.
R. Starr och hårdwals engh, inalles                                                                                                           5.


___________________
1Fel för åhrliget.
2Fel för C.
3Fel för Johan?
4Fel för Johanson?