A13:99a           Notarum explicatio.                                                      Åhrliget. Hööslagh.
                                                                                                    uthsäde.
   Mahlstaby består aff 48 öreslandh.
A. Ena åhrs utsäde till denna by uti wäster giärde och giärdet
 B. nedan byn emot ängien af leriordh medh klapper i blandh
                                                                                    29 tunnor 16. 
C. Kiyrkewreeten till detta åhr, af bara sandh jordh,                       28.
D. Den andra wreeten samma slagz jordmon till heela byn, dito, 4 : 25.
                                                                                    ____________
                                                                                              34 :  5.
E. Andra åhrs utsäde, af hårdh leeriordh medh moo beblandat up-
   åth,                                                                                      25 : 16.
   Dito öfwerst uti samma giärde, tallmoiordh,                           10 : 16.
                                                                                    ____________
                                                                                              36.
                             Engiarna.
G. Stoor engien, 1/2 hårdhwall och 1/2 starr,                           96 lass.
H. Emällan bäcken och kiyrkian samma wall,                         24 lass.
J. På öfwer ängen, hårdwall och småstar,                                  4 1/5.
   No 5, starwallz engh,                                                            5 lass.
K. Skarpängen, småstarr,                                                    8 2/5 lass.
L. Nårgiärdz ängen, små starrwall,                                        18 lass.
L1. Norr engen till heela byn, små starwalz ängh,               10 1/3 lass.
N. Flyn, grof starr och mycket sancht till heela byn,           17 1/2 lass.
O. Kiyrkian.

   Till denna byn fins mycket berglägen utmark, dock till
   weedh brandh och annan tarfskough, men ingen timber
   skogh utan till små planck. Medelmåttigh muhlbete.
   Inthet fiskerij.
1. Herr Cornetens Petter Bomans, är 9 och 2/3 öre landh.
   Ena åhrs utsäde af leer och klapper jordh,    6 tunnor 23 1/3 kappor.
   Till detta åhrs utsäde, en wreeth af hård leeriord,  2 tunnor 9 kappor.
   Ähn een wreet af samma jordmon beblandat,      1 tunnor 8 kappor.
   Andra åhrs utsäde, hård leeriord med beblandat,  7 tunnor 8 kappor.
                                             Åhrliget utsäde,        8 :         24 kappor.     8.  24.
   Hööslagh af stoor engen, 2/3 skieer wall, 1/3 starr,          19 1/3 lass.
   Emällan bäcken och kiyrkian, starwall,                           4 5/6 lass.
   På öster engen, hårdwall och små starr,                          1 lass.
   No 5, starwalz ängh,                                                      1 1/6 lass.
   Skarp ängen, små starr,                                                  1 2/5 lass.
   Norr giärdz engien på 9 2/3 öre,                                      3 5/8 lass.
   Norr ängen af grof starr,                                                 2 1/2 lass.
   Af groft flywäxt eller groft starr,                                       2 lass.
                                                                               ____________
                                                                                       35 73/110.     35 73/110.
2. Erich Hanson, 6 1/3 örelandh.
   Hafwer eena åhrs utsäde,                                 4 tunnor 27 kannor.
   Andra åhrs utsäde,                                           4 tunnor 24 kannor.
   En wreet af hårdh leera medh mooiordh,           1 tunnor 8 kannor.
                                                                         ________________
                                                                           5 :         13 1/2.


   Ängiar af hårdwall och starr med måssbotten, 23 1/2 lass in alles.
3. Peder Hanson, 1 mantahl 8 öres landh.
   Ena åhrs utsäde,                                              5 tunnor 25 5/8.
   Andra dito,                                                      6 tunnor.
                                                                    _______________
                                                                          5 tunnor 28 11/12.    5.  28 11/12.
   Hööslagh af hårdhwall och starr på starr ängen,  16 lass.
   Emallan becken och kiyrkian, små starr,               4 lass.
   Öster ängen, hårdwall och småstarr,                     1 lass.
   Sarp ängen,                                                         1 1/3 lass.
   Norr giärdz engen, af starr wall,                           3 lass.
   Uti norgiärdz hägnen,                                           1 2/3 lass.
   Hööslagh på flijn, groff starr på hwar 8:a öre 3 1/2, ehuru-
   wähl nu twänne bruuka thet,                                 3 1/2.
                                                                    _____________
                                                                            30 1/2.
4. Erich Mathson, lika som näst föregående, men olick-
   heet uthi deras wreeter, hafwer åhrliget
   utsäde medh wreeterna inräcknat.
   Hööslagh af samma slagz wall som föregående,
5. Matz Larson och lijka, 8:a öres landh som dee andre grannarna,
6. Lars Anderson och 8:a öres landh, äfwen som dee tränne föregå<   >
7. Byleth benämbd, är belägen uppå denna bys ägor, är af<   >
   datt by men ey om rörarder, hwilket giör sina utlagor <   >
   Biörne herregårdh, hwilken hafwer uti denna by 3<   >
   hemman och nu willia dee andra 3:ne hemmanens åb<   >
   na som ey liggia under bemält herregårdh klandra
   detta Byleth och seya att dett samma borde liggia till
   alla hemmanen uthi by efter öre och öre tungh, hwar
   kan wijdare ransakas.
A. Hafwer ena åhrs uthsäde af sandh och swartmylla 3 : 11}
  Enn wreeth till samma åhrs utsäde af moo och                  }   4 : 16.
   swartmylla,                                                                     } 
B. Andra åhrs utsäde, moo och klapperiordh,                         5 : 12.
                                         Åhrliget utsäde,                                         4.  3< >
C. Till detta Byhlet finnes ängh af små starrwall, till                                            <   >

_________________
1Fel för M?