A13:103a           Notarum explicatio.                                                                                                                    Åhliget1. Sommar.
                                                                                                                                                                  uthsäde.  lass.
   Huus by.
A. Ena åhrs uthsäde till heela byn hwilka äre 4 hemman alla lijka till öretalet uti åker
   och ängh förutan wreterna.
A. Öster giärdet af leeriordh medh lijtet klappor och mooblandat emot backarna,                           18 : 27.
B. Ähn dito ähr sandh och moiordh, litet leer emot engen,                                                                8 :  8.
C. Noch samma åhr utsäde i diup giärde, består af jääs jordh, leer och moiordh mycket swijksam, 20 : 13.
D. Andra åhrs uthsäde af sandh, leer och moiordh,                                                                         15 :  2.
E. Uti dito giärde, grundh mooiordh,                                                                                                7 : 20 4/7.
F. Skarp giärdet, leer, moo och klapper jordh,                                                                              13 :  1.

                 Wreeterna.
   Som possideras efter som föllier.
1. Moo och sand jordh,                                                                 1 : 12.
2. Af samma jordh mån,                                                                     25 1/7.
3. Af dito jördmån,                                                                             21.
4. Af mooiordh,                                                                                  16.
5. Af samma jörmån som diupgiärde,                                                  11.           6 : 10 1/7.
6: Af sandh och mooiordh,                                                                  25.
7. Af dito jordh mån,                                                                          30.
8. Uti skarp giärde een deel som beräcknas för een wreet af samma jördmon
   som giärde,                                                                                     12 1/2.
G. Stoor ängen, starrwals ängh medh halfparten hårdwall,                             176 lass.
H. Wästär ängen, samma wall,                                                                        32 lass.
J. Små hägnar af starrwall som äro 3 stycken,                                                 13 lass.                                                 221.
K. Wallby fiällen.
2. Herr Reutmeister Bretholtz hafwer fiärdedeelen i byn lijka som dee andre tränne grannana.
   Utsäde af leeriordh medh lijtet klappor och mooblandat emot backarna,       4 : 22 3/4.
   Sandh och moiordh, lijtet leer blandat emot ängen,                                        2 : 2.
   Diupgiärdet af jääsjordh, leer och moojordh mycket swijksam,                     5 : 3 1/4.
   Andra åhrs utsäde af sandh, leer och moiordh,                                              3 : 24 1/4.
   Uti dito giärde, grundh mooiordh,                                                                 1 : 29 1/7.
   Skarp giärdet, leer, moo och klapper jordh,                                                 3 :  8 1/4.
   Till detta samma åhr fiärde deelen af wreternas innehåldh, swag jordmomon, 1 : 18 15/24            
                                                                                                                                Åhrliget utsäde,         11.  12.
   Hööslagh till detta hemmanet af stoor engen och wäster engen,                      52 lass.
   NB.
   Fiärdedelen af små hägnaderna löper,                                                           3 1/4 lass.                                           5<  >
P. Prästebrols2 ägor är och på samma charta åkren illuminerad med bruun färga och litera P
   utwijser som är särskilt uträcknat, efter tegarnas innehåldh, emädan dee ey liggia uti åkren  efter öre och
   ortugh utan fiälle wijs och dett öfriga i aparto giärder och wreeter.
Q. Klåcker fiällen ena åhrs utsäde af sandiordh,                                            3 tunnor.
R. Af samma iordmon,                                                                                  2 : 31 1/2.                             2.  31 1/4.
   Her engien 1 1/3, landh innehåll af hårdwall och starr,
   Till de<  > by finnes allenast små gran skoug till giärslefångh, ey fullkomlig weedhbrandh.

______________
1Fel för åhrliget.
2Fel för Prästebools.