A13:106             Notarum explicatio.

   Sätuna består af 5 hemman, 20 1/6 örsland.
A. Ena åhrs uthsäde uthi stoorgierde beståår af leerjord
   och på åkern emoth gierdz gåhlen, swartmylla och klapperjord
   emot ängien,                                                 23 tunnor 13 5/7.
B. Södergierde andre åhrs uthsäde, ler och klaperjord
   med lötare gierdetz uthsäde,                                          22 : 6.
C. Stoor ängien består af starbotn men myckit sumpig, 170 lass.
   Skionwall1 på samma äng op emot åkeren, till                  25.
   Cammereraren Magnus Barkenbohm frelsehemman 1,  5 2/3 örslandh
   är abalienerat cronehemman.
   Ena åhrs uthsäde,                                   5 tunnor 28 cappor.
   Andra åhrs dito,                                                   5 : 23 16/28.
   Åhrligit uthsäde,                                                                    5.  25 41/56.
   Höslag på stoorängen,                                                                              54.
   Erich Andersson skatte 1/2, 3 1/2 örs land.
   Ena åhret,                                                     4 : 28 4/9 cappor.
   Andra åhretz dito,                                           4 : 24 8/9.
   Åhrligt uthsäde,                                                                     4.  26 13/18.
   Höslag på stoorängien, till                                                                         35 1/4.
   Hans Larsson 1/2, 3 1/2 örsland lijka i åkeräng med mera,        4.  26 13/18. 35 1/4.
   Hans Hansson 1/2, 3 1/2 orsland2 äfwenledes lijka,                  4.  26 13/18. 35 1/4.
   Erich Larsson 1/2, 3 1/2 örsland,
   Ena åhrs uthsäde,                                     3 tunnor 1 3/16 cappor.
   Andra dito,                                                          3 : 30 6/7.
   Åhrligt uthsäde,                                                                     3.  16 1/28.
   Höslag i storängien,                                                                                  35 1/4.
   Ähr och liggiandes i denne by, 4 örslandh skatteiordh
   som är kiöpt under no 2, 3 och 5 hemman, till
   hwilka åkreen efter öretahlet är uthrechnat.
   Uthmarken till denne by är ganska ringa, alle-
   nast till gierdzlefång och wedbrandh. Ellakt
   mulbete. Fiskie för land och strandh uthi Lom-
   maren.

________________
1Fel för skiönwall.
2Fel för örsland.