A13:108          Notarum explicatio.                                                      Tunnorland. Cappland. Sommar-
                                                                                                                                       lass.
   Torwalla beståår aff 4 hemman,       örsland, 3 skatte och 1 cronohemman.
   Skattejordh i denna by som ähr uth1 rörlagt,      örslandh.
   Noch 1 örsland och 4 penningar, uthjord till Torslunda.
A. Ena åhrs uthsädhe uthi södhergierdhe, klapporjordh med örr ibland, till 17 tunnor 16 cappor.
A. Samma åhr uthsädhe uthi norrgiedhe2, aff samma jordmån, till                 8 tunnor.
B. Skattjorden uthi södhergierdhe och af klappor och örrjordh, till             13 tunor.
C. Andra åhrs uthsäde aff moojordh medh lijtet ler uppå åkren emot byn,  22 tunnor 16 cappor.
D. By wretten aff swartmylla och klapperjordh samma åhr, till                    5 tunnor.
E. Uthjorden uthi wästergierdhe aff mojordh med lijtet leer ibland,              6 tunor.
            Engiarna.
F. Hööslagh uthi löttar engien består aff starrwall, till        }
G. Nygårdz hägn, skiönwall och starr, till                         }         somar-
H. Norr hägn, hårdhwall och starr, till                              }         lass.
J. Hööslagh uti skiählengien, af hårdwall och starr,           }         184.
K. Stubbenien beståår aff skiönwall,                                }
   Finsta herregårdh, Mählby, Össby och Frööhambra engzfiellar som no 1 uthwijssar.
   Engzfiellar till Torslunda som no 2 uthwijsar.
L. Eng till herr kyrkioherden uthi Huusby sochn, no 3.
   Össby och Mählby som no 4 uthwijsar.
   Till denne by finnes allenast småt byskie till wedhbrandh men intet
   till giedzellfångh. Ganska ringa muhlbbete.
               Granarna.
   Mattz Oloffsson, knoge 1 mantahl skatte 11 1/2 örslandh, ähr rustningzhemman.
   Ena åhrs uthsädhe effter 8 örslandh medh dee andra grannarne,
   uthsädhe på 3 1/2 örslandh skatte uthiordh, så och Torslunda uthiordh till detta hemman 1 1/3 öre.
   Andra åhrs uthsädhe och effter 8 örslandh med samptlige grannarne.
   Uthsädhe effter uthjorderna.
   Hööslogh in alles på alla engiarna till hella hemmanet.                                                           58.
   Daniel Larsson 8 örsland.
   Ena åhrs uthsädhe uthi söder och norgierde.
   Andra åhrs uthsädhe i wästergierde medh bywretten.
   Åhrligit uthsädhe,                                                                                                               38.
   Hööslagh in alles till hella hemmanet,
   Nills Nillsson cronohemman 1 hellt mantahl förmedlat till 1/2 örslandh.
   Ena åhrs uthsädhe i södhergierdhe och  det norra.
   Andra åhrs uthsädhe uthi wästergierde medh bywretten.
   Åhrligit uthsädhe.
   Hööslagh in alles till hella hemmanet,                                                                                  30.
   Lars Erichsson 1 mantahl skatte, 12 1/3 örslandh effter jordeboken.
   Ena åhrs uthsädhe uthi söder och norrgierdhe.
   Uthsädhe effter skatte uthjorden.
   Andra åhrs uthsädhe uthi wästergierdhe med bywretten.
   Uthsädhe effter uthjorden samma åhr.
   Åhrligit uthsädhe.
   Hööslagh in alles till hella hemmanet åhrligen.                                                                     58.
 NotaBene. Uthi Lyhundra häradz geometriska book öfwer Hussby sochn, folio 1,
   star3 att Torwalla har åker och äng i Torsslunda i samma sochn.


_______________
1Struket ord?
2Fel för norrgierdhe.
3Fel för står?