A13:110a(Rubrik:)
Geometrisk delineation öfwer Sätra by uthi Lyhundradz härad och Husby sochn belägen i Roslagen.            Notarum explicatio.                                                      Tunnor. Höö
                                                                                                             lass.
Uthi Sätra by uthi Lyhundrad härad och
Husby sochn, ähro tree grannar. 1, Oloff Anderson.
2, Johan Nilson och 3, Erick Steffanson, desse hafwa
sin åker mäst bestående aff swart och sand-
mylla och befinnes den effter uthrakningen1, till                             78.
Engen A, uthmed byen belägen är af mossbotn
och den andra B, aff starr och fräken, begge
till hoopa räknade ähro 52 tunnor á 3 lass på tunlandet,                        156.
C. Såsom och dee fläckar som med den färgen som C står på
ähro målade, betyda och ähr odugelige backar.
D. Ähr bondernes och byens åker som ofwan förmält är
       till 78 tunnor.
E. Ähr een lijten god äng wijd byn, af hårdwall, till                           5.
F. Ähr een betzhage, Oloff Anderson tillhörig, hwarest
   twå korr och 2 kalfwar kunne uppehållas effter mitt tycke.
G. Ett kärr och moras der i dock Sätra boer-
ne slå när torra åhr ähro som då förr tijden
   war med <  > watn upfylt att man till hömältet ey kunde
                               det clandra.
H. Ähr een strijdig eng med Sätraboerne och
   Himmeboerne till, aff måsse och starrwall,                                   40.
J. Ähr een äng aff mosse och kiärrwall, till                                      36.
K. Ähr ett grofft kiärr som intet kunna
     gifwa af sig stort.
Engarna ähro effter mitt förslag uthräknade
uthan någon wijst förslag på palmräkningen.
Sätra by består aff 4 öresland, warit kiörkio
hemman.

Nicolaus Celsius.


(Karttext:)
Himmeby ägor stöta här emot på den-na sidan.
Här emot stöta Ram-siöö ägor.
Ram siö torpet.
Strijdig eng med Himmeboerne och Sätraboerne.
Eng af mosse och kiärrwall.
Graan och tall skogh.
Betz hage.
Graan skogh.
Moras.
Sandjord med lijtet swart mylla.
Torp.
Gran och tallskogh.
Sandjord med något lijtet swart mylla ofwan på.
På denna sijdan kunde gräntzskilnaden ey för mycken stoor wäta skull afta-gas.
Betz hage.
Betzhage.
Åkren aff sand botn med något lijtet swartmylla ofwan på.
Hårdwalls eng.
Sätra by.
Swart mylla ofwan på något lijtet med sandbotn.
Eng aff måssebotn.
Engen aff starr och fräken.
Husby ägor på denna sidan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.______________
1Fel för uthräkningen.