A13:114             Notarum explicatio.                                                                                         Åhrliget.  Som-
                                                                                                                                         uthsäde.  mar
                                                                                                                                                        lass.
   Norrmalma består af 4 hemman, 24 öres landh.                                                   tunnor. kappor. lass.
A. Wästergiärdet, ena åhrs utsäde till denna by af swartmylla och jäsiordh, 10 tunnor.
AB. Östergiärdet, sandh och swartmylla,                          8 tunnor 10 kappor.
BC. Grun moo och öriordh uthi camma1 giärde,               8 tunnor 2 kappor.
B. Engh wreeten af swartmylla och örriordh,                                 21 kappor.
B. Söder wreeten, swart mylla och örr,                             6 tunnor 4 kappor.
C. Steen giärde af örr och swartmylla,                             1 tunna 30 kappor.
C1. Probst wreeten af öre och swartmylla och klapper jordh och lijtet sandh i blandh, 13 tunnor 17 kappor.
B. Gårdh wreeten, swartmylla och klapperjordh,                              1 tunna.
3. Millan wreeten och swartmylla och klapperiordh,                   2 tunnor 20.
4. No 4, af swartmylla,                                                     1 tunna 31 kappor.
            Ängiärna.
E. Millan engien af hårdhwall, till                                           20 lass.
F. Ekebackz eengien af hårdhwall,                                        12 lass.
G. Trijkanten, små starrwalz engh,                                         5 lass.
1. Hagan no 1, och små starr,                                              2 3/4 lass.
4. No 4, wäster engien, siön wall,                                          7 lass.
1. No 1, norrudden, hårdwall blandh eker och hassellbuskar, 7 lass.
2. Gårdz hagen, små starrwalz engh,
3. Probst hegnan blandh skogz backar,
   Till denna by finnes ingen sough2 utom lijten uthmark, allenast bestående af små
   tallar och granar medh lijtet biörk i blandh, så och några ekar och hassellbuskar.
   Till denna by finnes och fiske medh nothe drächt och nääth, sampt krabber som
   månglorskor om sommaren upkiöppa och 1 par kattisior. Ringa muhlbete.
                   Grannarna.
1. Cronogården som herr leutnanten Lars Hambn3 hafwer till rustningz stam, är 8 örelandh.
   Hafwer af bägge åhrs utsäde eller af godh jordmon samman dragen, 11 tunnor 3 1/2 kappor.
   Af sämbre jordmon,                                                                          6 tunnor     kappor.
                                  Åhrliget utsäde,                                                                            8 11 3/4.
   Hööslag in alles till denna gårdh, mästedels hårdhwall,                                                                    24.
2. Probsten i Estuna, skatte 5 öres landh,                                                                                          16.
   Ena åhrs uthsäde och}
   Andra åhrs utsäde    }        6 tunor 4 kappa}
   Steen Wrensten,                          31 dito    }                                                               7.  3.
3. Crono bonden som hafwer 4 öres landh, är inlagt till andra cronohemmanet,                4.  8.        10.
4. Skatte bonden hafwer 7 öres landh,                                                                            8.  5 1/3.   13 3/4.

   Desse pratendera att willia gå öfwer siöön emädan dee andra grannara på
   begge sijdör gå öfwer siöön hwilket i så måtto är dem twistighet emallan som
   bor twärt öfwer siön.

____________
1Fel för samma.
2Fel för skough.
3Fel för Hambe?