A13:116           Notarum explicatio.                                          Swart-. Moblandad. Öhr-. Höö.
                                                                                      mylla.   lerjord.         jordh. hård-. Starr-
                                                                                       med                                   wall.    wall.
                                                                                       klapp.                                sommarlass.
Littra.  Hwitsiö anslagit till reutmestar säte.
A. Hafwer åker dhet ena åhret af hwart slagh,                  39. 16.                     2. 10.
B. Dhet andra åhrs uthsäde,                                             13. 17.                     6. 19.
C. Ett giärde södnan för gården,                                                    24. 16.
D. Wäster ängen,                                                                                                                        30.
E. Öster ängen,                                                                                                                           40.
   En äng på nor sidan om siön Jerken, till                                                                                     10.
Litra.            Torpen.
aa. 1. Ett torp wedh wäderquarnen, hafwer åker det ena åhret,                        1. 14.
ab.  Dhet andra åhret,                                                                                     1. 16.
    Åhrliget,                                                                                                     1. 15.
ac. Ängh, till                                                                                                                         3.
ad. 2. Ett torp wästan för ängen, hafwer åker det ena åhret,                             1. 12.
ae.  Dhet andra åhret,                                                                                           19.
               Ahrliget uthsäde,                                                                                    31 1/2.
af. Ängh i wäster ängen, till                                                                                                    3.
                      Södra torpen.
bb. 3. Hafwer åker dhet ena åhret,                                                                    1. 31.
ba. Dhet andra åhret uti en stor wreet dherest dhe
   andra 2 torpen och hafwa sin ena åhr wägh
   och samma wreet består in alles,                                                                     6.
bc. Ängh till hopa medh no 3, till                                                                                       2.
bd. 4. Hafwer åker dhet ena åhret,                                                                     2. 8.
be.  Dhet andra åhret uti den stora wreeten i hop medh 3, 5.
bf. Ängh,                                                                                                                           2.
bg. 5. Hafwer åker dhet ena åhret i en wreet,                                                       1. 5.
bh. Dhet andra åhret i den stora wreeten tillhopa medh
   no 3 och 4,
   Ängh i wäster ängen, till                                                                                                                    3.
   Twänne torp på norra sidan om siön Jerken,
   hafwer åker till åhrliget uthsäde,                                                                        1.
   Ängh, till                                                                                                                                          10.
   Dhet andra torpet hafwer åker åhrligen,                                                                  12.
   Ängh, till                                                                                                                                            3.
   Ähr et torp nor ifrån gården nedie wedh siön,
   hafwer åker till åhrligt uthsäde,                                                                                  8.
   Åhrliget uthsäde på hela gården medh torpen,                      26.  16 ½.   12.   8.     14.  6.       28.        102.
                 Grannarna.
   Säthe gården består af 4 hemman om 21 1/3 örsland hwar
   iblandh är ett skattehemman á 6 1/3 öresland hafwer åhrligt,  8.   7 1/4.  3. 20 3/8.  4. 11 3/40.   9 6/24.  29 6/24.
   Cronohemmanen bestå a 5 oresland1 hardera2 åker åhrligt,  6. 13 3/4.  2. 27 7/8.  3.  9 23/32.  6 6/24.  24 6/24.
   En stor hästhaga består af biörk och gran skogh,
   medelmåttigt bete, skoghen på norra sidan om
   siön består af stor tall, biörk och gran till
   timber. Muhlbete godt.
T. En trägårdh medh gambla äple, paron och
   kiörsbers trähn.
   En humblegårdh medh pukor.
   Fiske uti siön Jerken medelmåttigt. Inga
   flere lägenheter.

__________________
1Fel för öresland.
2Fel för hwardera.