A13:122b(Rubrik:)
Geometrisk delineation
öfwer
Himme by uthi Lyhundratz härad och
Loohärad sochn, belägen i Roslagen.


(Beskrivning:)
Uthi Himme by ähro fyra bönder och gran-
nar. 1, Johan Matzon. 2, Simon Erickson. 3,
Jöns Person. 4, Matz Oloffson, desse 4 gran-
nars åker A, består aff swart mylla ofwan på med sandbotn och till
tunnetalet uthräknat finnes han wara,                           92.
och är han ibland på sma1 backar belägen,
derest mycken små steen wanckar.
B. Ängen af måswall, räknat 2 lass på tun-
nelandet,                                                                             160.
C. Noch uthi een kiärreng kunna the få,                                 20.
D. Ähr ett grofft kiär öster om kiärrengen,
som för wätan skull ej kunde ästimeras.
E. Ähr een eng aff små buskar bestående,
Hålstaboarne tillhörig, den dock Himme
boerne seija dem med orätta hafwa
sig på deras ägor inkrächtat och deföre2
här eij hafwer uthräknat.
F. Een stridig eng emellan Sätra boer-
ne och Himmeboerne, af måswall till,                                 40.
G. Äng af starr och fräken till,                                            40.
H. Odugelige backar.
J. Ähr een engzhaga som iag tycker uthan calculation
              hafwa 15 lass höö, doh3 brukes mehren-
              deles till aflingz haga.
K. Ähr een lijten betzhaga
   att uppehålle några kalfwar med.
L. Skiönwalls wreten, är inbereknat i byåkren.
M. Norre wreten inbereknat med i byåkren.
N. Backar der på små buskar wäxa.
O. Är byens åker aff sandbotn
   med swartmylla ofwan på.

Nicolaus Celsius.

NotaBene. Engarna ähro effter mitt förslag uthräknade
till så monge lass höö som befinnes uthi beskrif-
ningen, uthan något wist förslag på palmräk-
ningen.
Himme eller Himme Kyrkiohemma-
net består aff fyra öresland.


(Karttext:)
Hållsta boer-nes ägor på denne sidan.
Krak-sta boer-nes åker och änges mark på den-ne sidan.
Undra boer-nes åker och änges mark.
Betzhaga.
Engzhaga.
Äng aff små buskar.
Linde.
Swartmylla med sandbotn.
Linde.
Swartmylla med sandbotn.
Sandbotn med lijtet swartmylla.
Lööt.
Swartmylla med sandbotn.
Små granskog.
Skiönwalls wreten.
Himmeby.
Eng aff starr och fräken.
Eng aff måssewall.
Swartmylla med sandbotn.
Backa.
Strijdig eng med Sätra by.
Kiärr eng.
Sätra bye-mäns åker och äng på den-ne si-dan.
Ett grofft kiärr.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för små.
2Fel för derföre?
3Fel för doch?