A13:126b(Rubrik:)
Geometrisk de-lineation öfwer Håhlsta by,
Lyhundradz hä-rad och Lohärad sochn i Roslagen.


(Beskrivning:)                                                                  Tunnor. Hö-
Wijdh Hålsta by uthi Lyhundra härad                                              las.
och Lohärat sochn uthi Roslagen, finnes inge
särdeles commoditeter, undantagandes des bys åkren C,
som består aff sandbotn och lijtet swartmylla ofwan pa1, till   100.
A. Ähr een eng aff moswall beståendes, till                                     63.
Uthi denna engen så wäll som åkren parti-
cipera 5 bönder uthi byn. 1, Lars Erickson.
2, Erick Masson. 3, Erick Johanson. 4, Erick Erson.
5. Larss Person.
B. Ähr eett stycke hårdwalls eng, till                                                9.
D. Måswalls eng, till                                                                      16.
E. Hårdwalls engh straxt wijd byn, till                                              8.
F. Ähr ett lijtet stycke eng, till                                                          5.
G. Ähro Hålsta torpare som hafwa fedt2
ett stycke åker eller tu uptaget, aff kär
jord der uth med där dee boo,                                               13.
H. Ähr ett odugeligit kiär och moras.
J. Ähr een lööt der intet stoort gräss wäxer
när wåta åhr ähro.
K. Ähr ett stycke åker som kallas Dyran,
om detta stycket träta Hålsta boerne och
Krakstaboerne, som säija att dhe lagligen
hafwa wunnit det ifrån Hålstaboerne, men
det synes som det dock bör med ratte3
komme Hålstaboerne till, hwilcket för
twisten skull eij bleff calculerat.

Nicolaus Celsius.


Hålsta by består aff twenne kyrkohem-
man hafwer 10 öresland. Hafwa ingen
skog uthan måste kiöpa af grannarne såsom
och gerdzlefång.
NotaBene. Ängarna ähro effter mitt förslag uth-
räknade till så många las höö som be-
finnes uthi beskrifningen uthan något wist
förslag på palmräkningen.


(Karttext:)
Un-dra ägor.
Krak-stad ägor löpa här emot och kunde ey linien för alt för stoor wäta skull här updra-gas.
Moras.
Un-dra bys åker och mark på den-na sij-dan.
Måssewalls eng.
Lijtet swart mylla ofwan på.
Åkren är aff sanbotn med lijtet swart mylla ofwan på.
Hård walls eng.
Hardwalls3 eng.
Swart mylla med sandbotn
Een lööt.
Krak-sta bys ägor på den-na si-dan.
Swartmylla ofwan på med sandbotn.
Dyran, ett twistigt åkerstycke med Kraksta och Hållsta.
Swartmylla ofwan på med sandbotn.
Hållstaby.
Hårdwalls eng.
Swartmylla ofwan på med sand-botn.
Oduglig.
Linde.
Oduglig backa.
Eng aff måssewall.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för på.
2Fel för fådt?
3Fel för rätta?
4Fel för hårdwalls.