A13:128(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Kuggwals ängien som är crono
belägen uti <    > skiepzlagh och Häfwerö sochn som är af-
fattat af undertechnade.


(Karttext:)
Weda ägor tager emoth på denne sijda.
Hästhaga.
Kugg-walls fiälen.
Kiär.
Träsket.
Kuggwals engien.
Norrby engh proxime.


Geometrice afmädt och uth-
rechnadt af undertechnad
pro anno 1688.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.