A14:8Littra.                 Notarum explicatio.                                  Tunnor. Capar. Hårdbruka. Moblandad och. Sijd och löös. Höö sommar lass.      
                                                                                                     Godh jordh.     leera.          Grund jordh.        ländjordh.      hårdh.      starr.
                                                                                                                                                                                               wall.        botn.
   Fröszunda består af 6 hemman á 36 öresland.
A. Uthsädhe ena åhret i sädessgiärdet af godh leerjordh och en deel
   hårdhbruka leera,                                                                          28.   3.           5.   6.
   Noch leera i samma gierde som är något röömyllblan-
   da, kan derföre icke högre rächnas än till 3 grad,                                                                     3.   25.
   Grundjordh i samma gierde,                                                                                                    4.   30.
                                     42 tunnor.
B. Uthsäde andra åhret i trädesgierdet af goodh leerjordh,                18.    1.
   Grund och något löösländachtig jordh i samma gierde,                                                              6.     3.
C. En åkerfiell i Råby gierde belägen, af leera, till                                5.
   Hårdbruka och grund sampt sijdländ leera, till                                                      1.  15.          1.   26.                     27.
D. Bywreetn af godh jordh,                                                                3.
                                       36 tunnor 3 cappar.
E. Engarna Åhsengen af hårdhwall till 22 1/2 tunlandz widd,
   á 1 1/4 sommar lass på tunlandet, giör                                                                                                                                  50 5/8.
F. Nyengen af starrbottn till 22 tunlandz widd á 5 1/2 lass
   på tunlandt, blifwer                                                                                                                                                                            121.
   Hårdhwall i samma eng till 5 1/4 tunland á 2 lass på tunlande                                                                                                10 1/2.
G. Äro beetzhagar till byn af hårdhwalls beet, något skarpt                                                                                                 _________
   så när som hopen till no 3, är till en deel dyachtig.                                                                                                                61 1/8.
H. Uthmarken till dene by består af 2:ne uddar, Granbacken
   och Nootholmen kallade, hwilka icke äre af synnerligit
   wärde warken till skogh heller muhlbete, men är
   till 3:ne frälsehemman i denne by, nembligen no 2, 3, 5, en skogz-
   park emelan Båhlsta och Eneby belägen, Gillmarken
   kallat, warest desse 3:ne åfwannämbde hemman kunna
   hafwa nödtorftig weedebrand och gierdzlefång, komma
   altså 3:ne hemman i denne by intet att äga i bemälte
   skogh något. Lijtet fiske i Callmar wijk. Kåhl och kalf-
   täppor finnes till somblige gårdar, sampt wreetar som
   här nedanföre af grannarna sees kan. Inga flere lägenheter.
 
                  Grannarna.
1. Staffan Hanson, frälse hemman 1 under Sånöö á 6 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i sädessgierdet af godh leerjordh och något
   hårdbruka sampt en deel röömyllblandad leera och grund jordh,      4.   21 5/6.         27 2/3.     1.    14 1/2.
B. Uthsäde andra åhret i trädessgierdet medh Råby fieln
   och bywreetn till samma åhr af godh leera,                                       4.   10 5/6.
   Hårdhbruka grund och sijdlända i samma gierde,                                                          7 5/6.   1.    10 1/6.                 4 1/2.
         Åhrligit uthsäde,                                                                        4.    16 1/8.          17 3/4.   1.    12 1/3.                 2 1/4.
a. En wreet i sin haga af skogzjordh, 1 tunna 29 cappar åhrligen,                                                       30 1/2.
b. En lijten wreet, Kierhagzwreetn kallat, af moojordh, 19 cappar åhrligen,                                                                 9 1/2.
c. I Jörnkulla wreetn som 3:ne till detta  hemman äga
   uthi, af skogzjordh 20 cappar åhrligen,                                                                                           10.
   Hööslog i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn,                                                                                                                 10 9/47.  20 1/6.
e. En slåtterhaga mellan nyengen och trädesgierdet be-
   lägen, af hårhwall, till                                                                                                                                                                     7.
   Kalf och kåhltäppa.
2. Anders Jonson, frälsehemman 1 under sahlig herr
   Jean Gyllenstiernas sterbhuus á 6 öresland.
A. Åhrs uthsäde                                                                                 4.    21 5/6.          27 2/7.   1.    14 1/2.  
c. En wreet i samma gierde af rööjordh, till                                                                                                    1.    6.
B. Åhrs uthsäde,                                                                                4.    10 5/6.            7 5/6.   1.    10 1/4.         4 1/2.
           Åhrligit uthsäde,                                                                      4.    16 1/3.          17 3/4.   1.    12 1/3.       21 1/4.
f. I Granbergzwreetn som 4 till detta hemman äga, består af
   skogzjordh, 1 tunna 12 capar åhrligen,                                                                                           22.
c. I Törnkulla wreetn af skogzjordh, 23 cappar åhrligen,                                                                    11 1/2.
g. En wreet i sin haga af skogzjordh, 1 tuna 7 cappar åhrligen,                                                           19 1/2.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn,                                                                                                                 10 9/47.  20 1/6.
   Kåhl och kalftomt.
3. Erick Tomson, frälsehemann 1 under dito sterbhuus 6.
A. Åhrs uthsäde,                                                                               4.    21 5/6.           27 2/3.   1.    14 1/2.
h. En wreet till samma åhr af rööjordh,                                                                                                                              23.
B. Åhrs uthsäde,                                                                               4.    10 5/6.             7 5/6.    1.    10 1/6.                       4 1/2.
          Åhrligit uthsäde,                                                                      4.    16 1/3.           17 3/4.    1.    12 1/3.                     13 3/4.
c. I Törnkulla wreetn af rööjordh, 30 cappar åhrligen der af,                                                                                             15.
f. I Granbergz wreetn af rööjordh, 1 tunna 5 cappar åhrligen,                                                                                            18 1/2.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn,                                                                                                                 10 9/47.  20 1/3.
j. En lijten slåtterhaga emellan nyengen och trädesgier-
   det belägen, hwilkeen består af hårdhwall,                                                                                                                                     8.
   En lijten kyrssebärs trägårdh.
4. Staffan Staffanson, frälsehemman 1, under
   Callmarenääs á 6 öresland, men förmedlat efter skattläggning till 5/8 mantahl.
A. Åhrs uthsäde af jordmon som åfwan nämbdt är,                            4.    21 5/6.           27 2/3.    1.    14 1/2.
k. 2:ne wreetstycken i samma gierde af rööjordh,                                                                                                   1.    22.
B. Åhrs uthsäde af jordmon som sagdt är,                                          4.    10 5/6.            7 5/6.     1.    10 1/6.                  4 1/2.
          Åhrligit uthsäde,                                                                       4.    16 1/3.          17 3/4.     1.    12 1/3.                29 1/4.
c. I Törnkulla wreetn skogzjordh, 1 tunna 12 cappar åhrlign,                                                               22.
f. I Granbergzwreetn, rööjordh 1 tunna 2 cappar åhrligen,                                                                                            17.
l. Noch en wreet i sin haga af moojordh, 16 cappar åhrligen,                                                                                          8.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starbottn,                                                                                                                  20 9/43. 20 1/8.
5. Enkan hustru Carin NB, frälsehemman 1 under fruu
   Christina Trost á 6 öresland.                               
A. Åhrs uthsäde,                                                                                4.    21 5/6.          27 2/3.     1.   14 1/2.
m. En wreet i samma gierde af rööjordh,                                                                                                                 1.    3.
B. Åhrs uthsäde,                                                                                4.    10 5/6.            7 5/6.     1.    10 1/6.                 4 1/2.
            Åhrligit uthsäde,                                                                     4.    16 1/3.          17 3/4.     1.    12 1/3.               19 3/4.
f. I Granbergzwreetn, skogzjordh 1 tunna 3 cappar åhrligen,                                                               17 1/2.
n. 2:ne wreetstycken i sin haga af moojordh, 1 tunna 25 cappar åhrligen,                                                                     28 1/2.
o. Ett wreetsycke emellan nyengen och sädesgierdet be-
   lägit, af skogzjordh till 20 cappar åhrligen,                                                                                        10.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn,                                                                                                                 10 9/47.  20 1/2.
6. Jean Suahlman, förare boställe cron hemman 1 á 6 öresland, förmedlat till 3/4 mantahl.
A. Åhrs uthsäde af åfwannämbde jordmoner,                                      4.    21 5/6.         27 2/3.     1.    14 1/2.
B. Åhrs uthsäde,                                                                                 4.    10 5/6.           7 5/6.     1.    10 1/6.                4 1/2.
p. En wreet i samma gierde af rööjordh,                                                                                                               1.    16.
                       Åhrligit uthsäde,                                                           4.    16 1/3.         17 3/4.     1.    12 1/8.               26 1/4.
f. I Granbergzwreetn skogzjordh, 1 tunna 25 cappar åhrligen,                                                              28 1/2.
q. Noch 2:ne wreetar åfwan för nyengen belägne, af
   skogzjordh, 2 tunnor 30 cappar åhrligen,                                                                                  1.    15.
r. En wreet af skogzjordh, mellan nyengen och sädesgierdet
   belägen, till 17 cappar åhrligen,                                                                                                           8 1/2.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn,                                                                                                                 10 9/47.  20 1/6.
   Kåhl och kalftompt.