A14:9(Rubrik:)
Håbo häradh Callmare sochn och
Callmarenäss sätegårdh.


(Karttext:)
Skiöhrby egor mötha.
Wattnöds wijken.
Linda.
   På denne tracht äger 4 stycken torpare, nembligen
   no 3, 4, 5, 7, hwarest dhe kunna få en
   2 sommar lass hwar, men kan icke denne
   tracht i skattläggningen inrächnas
   efter denne park är twistig, ty
   ifrån no 1 pretenderar Skiöhrby
   att willia gå till no 2,
   hwarest 4 stenar liggia
   emoth wattnädz leedet.
Torp till Skiörby.
No 1.
Hoglunda egor mötha här.
Skarpt och oduglig till slåtter.
Torp till Hoglunda.
Måss och starr tofwor.
Koppartorpet.
Diupwijken.
Hummel wijken.
Grund jordh.
Lödersta egor mötha.
Moojordh något leerblandad.
Hårdbruka leera sampt en deel något moblandad som alt kan stå i 2 graden.
Törnwijken.
Skarpt och oduglig till slåter.
Sijdländt.
Sanjordh.
Hårdh bruka leera.
Sandmylla och grund jordh.
Linda.
Sijdländ.
Sandmylla.
Ladu-gårdh.
Callmarnääs.
Uthmarken.
Ramsläts wijken.
Moojordh.
Wijby egor mötha.
Öhr och moblandad jordh.
Linda.
Öhr och moblanda leera.
Sand öhrjord.
Mojordh eller röömylla.
Linda duglig till åker.
Jungfru wijken.
Linda.
Moo jordh.
Mooblanda jordh.
Quarn wijken.
Moojordh.
Skogzleera.
Moojordh och sandjordh.
Skogswachtar torpet till Wijby.


Afmatt1 anno 1693 in julij
o augustij af
Hans Barckhuss.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.