A14:10Littra.                       Notarum explicatio.           Tunnor. Cappar.  Hårdhbruka.  Öhr och mooblandad.  Moo och rööjordh.  Höö sommar lass.
                                                                               godh leera.           leerjordh.       leerjordh.                     rööjordh.                 hårdh        måss
                                                                                                                                                                                                   wall.          bottn.
   Callmarenääs säthegårdh har fordom bestådt af 3 hemman á       öresland.
A. Uthsäde ena åhret i trädesgierdet af hårdhbruka leera,                      12.    9.
   Öhr och mooblanda leera, sampt en deel sand öhrjordh som intet
   högre kan rächnas än till 3 graden,                                                                         11.   20.
   Moo och röömylla i samma gierde,                                                                                                              10.    24.
                              34 tunnor 21 tunnor 21 cappa.
B. Uthsäde andra åhret i sädesgierdet af godh leerjordh,     8.   21.
   Hårdhbruka och moblandad leera som alt kan rächnas till 2 grad,       8.   26.
   Sandmylla och grundjordh i dito gierde,                                                                  16.    25.
   Sand och sijdländjordh i samma gierde,                                                                                                         6.    14.
                              40 tunnor 22 cappar.
       Åhrligit uthsäde medh dedh som torparna
       hafua i sädesgierdet inrächnadt,                                   4.    10 1/2.  10.    17 1/2.   14.     6 1/2.                    8.    19.
                              37 tunnor 21 1/2 cappa.
C. Engen till denne gårdh består af hårdhwall mäst öfwer  tofug
   till 26 1/8 tunland wijdd á 3 lass på tunlandet, blifwer                                                                                                          78 3/8.
   måss och en deel starrbottn i samma eng till 7 5/8 tunland
   á 4 lass på tunlandet, giör                                                                                                                                                                30 1/2.
D. Är en betzhaga emellan gården och siöön, hwilken består                                                                                               ______________
   af hårdhwalls beet till en 16 koorss föda om åhret, hwa-                                                                                                    108 7/8.
   rest är och godh skogh af gran och något tall, som är en
   deel duglig till timber sampt och lijtet biörck skogh i
   samma haga.
E. Uthmarken öster om gården belägen, består af något
   tall och granskogh till wedebrand och gierdzlefång, men
   är dock icke af stoor widd begreepen att der icke kan
   tryta i längden, finnes och derföre icke synnerligit muhl-
   bete på bemälte parck, der icke nästgränsande skogar
   woro till hielp.
F. En lijten trägårdh af någre gemene frukträän, hwarest är
   och en parck i samma trägårdh som hafwer warit hummel-
   gårdh, men ligger nu altsammans till  kalfhaga. Kåhl-
   täppa sampt lijtet fiske en 6 nootharp, elliest är
   största deeln gallstrand. Inga flere lägenheeter,
   alenast efterfölliande torpare som hafwer sine wreetar
   för sig sielfue uthom gårdzens gierde.
                      Efterfölliande torpare.
No 1. Gabriel Sijmanson i trägårdz torpet.
a. Uthsäde i sädeswreetn af skogzleera, 31 capa sandjordh i samma wret, 1 tunna 29 cappor
b. Uthsäde i trädeswreetn, 1 tune 6 capar af sandjordh, åhrligit uthsäde,                               15 1/2.                  1.  17 1/2.
c. En lijten eng af hårdhwall medh hassel skogh bewäxt, till                                                                                                       3.
2. Erik Clason i torpet Lugne.
d. En wreet af skogzjordh i säde, 1 tuna           }
e. I trädeswreetn moojordh, 1 tuna 12 cappor  }   åhrligen der af                                          16.                           22.
   Hööslag på lindan i sin wreet,                                                                                                                                               1.
3. Erich Jeanson i Brootorpet.
f. En wreeta af moojordh till 13 capar, åhrligen der af,                                                                                            6 1/2.
G. Hööslag på en twiste tracht i herrgårdz engen af skarp hårdhwall
   till 1 sommar lass, hwarest och 3:ne andre torpare eg<   >
   no 4, 5 och 7, men uthom twisten på samma park,                                                                                                               1.
4. Erich Jeanson i Skräddar torpet ligger på Höglunda
   egor bebygdt, men hafwer sin åker och eng på sätegårdz egorna.
g. En wreet i träde af moojordh, 1 tuna 1 cappa åhrligen,                                                                                      16 1/2.
G. Hööslag på den twistige platzen, 1 sommar lass, men uthan twist,                                                                                      1.
5. Tohmas Markusson i Koppar torpet.
h. En trädes wreet af moojordh, 1 tuna 15 cappar åhrligen,                                                                                   23 1/2.
G. Hööslag på twistplatzen, 1 lass, men uthan twist på bemälte tracht,                                                                                     1.
6. Mats Erson  i Wattnödztorpet på twist platzen belägen
   hafwer 2:ne wreetar af moojordh,
f. Trädeswreetn till 26 cappar som är twistigt och intet i
   skattläggningen inrächnadt.
k. Sädeswreetn 1 tuna 6 cappar åhrligen af samma wreet,                                                                                    19.
   hööslag af hårdhwall i sin sädeswreet,                                                                                                                                 2.
       Effterfölliande torpare som har brukatz till
      gården och ligga på böndrens egor, nembligen.
   Olof Gabrielson i Branthacke1 torpet, ligger på Höglunda
   egor, men hafwer haft eng på den twistige platzen, 1 sommar lass
   och uthan twist på bemälte park 1 lass som i skattläggningar av rössadt,                                                                              1.
   Anders Carlson i Dragztorpet     }    hwilka ligga på Bijste
   Hustru Chiersten i Fanääs torpet }    egor och kan af bemälte
                                                           charta igenfinnas.
   Summan på torparnas åhrligit uthsäde och eng som dhe
   hafua uthom twist inom säthegårdens rågång,                                                                     31 1/2.                 4.    9.           10.
   Summan på dhen twistige åker och eng som upwistes skall
   ligga uthom sätegårdens rågång som och icke blef i skatt-
   läggningen obsserverat, nembligen 26 cappars uthsädhe, sampt
   4 sommar lass höö.


__________________
1Fel för Brantbacke?