A14:12Litter.       Notarum explicatio.                                                                         Tunor. Cappar.    Grund och.   Löös och sijd-.  Höö sommmar lass.
                                                                                                                           hårdhbruka och.  skogzjordh.  lend jordh.         hårdh-.   måssbottn.
                                                                                                                           moblanda lee-.                                                 wall.
                                                                                                                           ra.
   Hoglunda består af 2:ne hemman och uthjordh á 16 1/2 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i sädesgierdet af hårdhbruka leera och en deell moblandad
   leera som alt kan rächnas till 2 graden,                                                                  14,
   Grund och sijdländjordh i samma gierde,                                                                                                  22.                  23.
                     15 tunnor 13 cappar.
B. Uthsäde andra åhret i trädesgierdet af hårdhbruka och en deel moblandad leera,  13.    26.
   Grund och skogzjordh i dito gierde,                                                                                                  1.    10.
   Löös och sijdländjordh i samma gierde,                                                                                                                 2.       18.
                     17 tunnor 22 cappar.
C. Engen består af hårdhwall mäst öfwer tofug, till 7 tunlandz widd á 2 1/2
   sommar lass på tunlandt, giör                                                                                                                                                  17 1/2.
   Måssbottn i samma eng som är fräkenblanda, dee hoos och öfuer tofuig
   till 11 3/8 tunland widd á 4 lass på tunlandet, blifuer                                                                                                                              45 1/2.
D. Är betzhagar till dhe 2:ne hemmanen i byn af något hårdhwals beet medh
   lijtet tall och granskogh bewäxt, men uthjorden hafuer ingen haga der
   emoth i hägn.
   Uthmarken här till består af medelmåtig hårdwalls beet och är der-
   hoos medh något tall och granskogh bewäxt, till nödtorftig weedh och gierdzle,
   elliest äro wreetar till byn som nedanföre af grannarna sees
   kan. Inga flere lägenheeter.
                      Grannarna.
No 1. Johan Mattson frälsehemman 1, under Callmar nääs á 7 öresland.
A. Åhrs uthsäde af hårdhbruka och en deel moblandad leera,                                    5.    30.
   grund och sijdländjordh i samma gierde,                                                                                                   9 11/33.               9 25/33.
a. En wreet till samma åhr på uthmarken belägen af skogzleera,                                                            3.    8.
B. Åhrs uthsädhe af dito jordh sampt en deel grund och skogzjordh,                           5.   27 17/33.            17 27/33.
   löös och sijdländjordh i samma gierde,                                                                                                                        1.    2 26/33.
b. En wreet till samma åhr af skogzjordh,                                                                                             1.   26.
              Åhrligit uthsäde,                                                                                           5.   28 26/33.      2.   30 19/33.             22 9/33.
NB. Hööslag i engen af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                                                                7 14/33.  19 10/33.
   elliest är till detta hemman ett torp Brantbakz torpet kallat som hafuer
   giordt dagzwärken till Callmarnääs sätegårdh,
c. Hafuer uthsäde ena åhret af skogzjordh, 1 tunna 15 cappor }
d. Andra åhret af dito jordhmon, 1 tunna,                                }  åhrligen der af,                                  1.    7 1/2.
2. En obygd frälsejordh till Siöö sätegårdh som brukas af bonden Johan
   Larsson i Lödersta hwilken åbor en uthjordh i bemälte by,  dock
   berättas att sielfua båhlbyn bör wara i Hoglunda om 4 öresland.
A. Åhrs uthsäde af åfwan nämbde jordhmoner,                                                           3.   12 20/33.             5 11/33.               5 19/33.
e. Een wreet af moojordh på uthmarken belägen,                                                                                                           1.    9.
B. Åhrs uthsäde af åfuannämbde jordh,                                                                       3.    11 5/33.           10 6/33.               19 29/33.
                          Åhrligit uthsäde,                                                                                3.    11 29/33.           7 25/33.         1.    1 15/33.   
   Hööslag af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                                                                                4 8/33.   11 1/33.
3. En uthjordh till 2:ne skattehemman i Lödersta á 5 1/2 öresland.
A. Åhrs uthsäde,                                                                                                         4.   21 11/33.            7 11/33.               7 22/33.
f. 2:ne wreetstycken af moojordh till samma åhr,                                                                                                           3.   12.
B.  Åhrs uthsäde,                                                                                                        4.   19 11/33.          14.                     27 11/33.
                           Åhrligit uthsäde,                                                                               4.   20 11/33.          10 22/33.       2.     7 1/2.
   Hööslag af hårdhwall och en deel måssbottn, till                                                                                                                           5 55/66.    15 11/55.