A14:13(Rubrik:)
Håbo häradh Callmar sochn och Bijsta by.


(Karttext:)
Håbo härads allmenning möther.
Torp på allmenningen.
Låppkrogs torpet.
Väppeby egor mötha.
Wägen åth Håtu-na sochn.
Wreet till Wäppe-by.
Prästegårds egor.
Uthjord till Valla och Fånöö.
Linda.
Linda.
Linda.
Torrista egor mötha här.
   Denne uthmark gränsar till allmenningen hwarest
   man änu ingen säker wissheet hafuer om skildnaden.
   Hafuer dock lijkwähl iag upsatt så mycket som bön-
   derna mig upwist skall holfda till Bijsta by, hwilket
   och är skattlagdt till byn. Men der något skulle
   afgå genom allmenningz ransakning, så finnes
   i disscription tydeligen huru mycket dett är och
   hwadh duglig heet samma egor äre af  som på bemälte
   park ligger.
Torp till Torrista hergårdh.
Torp till Skoogårdh.
Uthiord till Skooklösster möther.
Ödes torp.
Soldat stuga.
Back stuga.
Lill siöön.
Godh jordh.
Linda duglig till åker.
Wägen åth Stockholm.
Rööjordh.
Löös och sijdländjordh.
Åker i linda.
Kåhl och homp täppa.
Linda duglig till åker.
Tuist.
Löös och sijdländjordh.
Väppeby egor mötha här.
Åker i linda.
Linda.
Linda.
Back stuga.
Skogzleera.
Bijsta wijk.
På denne tracht kallas Råby kulla.
Wijby egor mötha.
Löös.
Klåckarens engzfiell.
Linda.
Skogzjord.
Grund och backsåg jordh.
Godh jordh.
Sand torpet.
Prässtegårds egor mötha.
Grund jordh.
Mooblanda leera.
Grund.
Löös jordh.
Frössunda egor mötha här.
Hårdbruka leera.
Godh jordh.
Linda.
Skarp hårdhwall.
Godh jordh.
Uthjordz tompten.
Kalftäppa.
Kalf.
Bijsta by.
Kalf.
Kalf.
Skarp hårdhwall.


Afmätt anno 1693 in augustij
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.