A14:14Littra.            Notarum explicatio.                                Tunor. Cappar.  Moblanda.           Grund och.  Röö och sijd-.  Höö sommar lass.
                                                                                         godh leera.        och hårdh bruke.  backsåg.      länd jordh.       hårdh-      måss-
                                                                                                                  leera.                    jordh.                                 wall.         bottn.
   Bijsta består af 5 grannar och en uthjordh á 32 1/2 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i trädesgierdet af godh leerjordh, sampt
   en deel moblanda leera som kan rächnas till 2 graden,        19.   24.           6.   20.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                                                                   3.   12.
b. Lillengzwreetn till samma åhr af skogz leera,                                                                           6.     4.
                                   35 tunnor 28 cappar.
C. Uthsäde andra åhret i sädesgierdet af godh leera medh en
   deel grund och backsågjordh, till                                        17.   24.                                        8.   28.
   Löös och sijdländjordh i samma gierde,                                                                                                   5.   24.
D. Stoorengzwreetn af skogzleera, medh en deel röömylljordh, till                                               8.   20.     5.    8.
                                  46 tunnor 8 cappar.
E. Engarna, stoorengen af hårdhwall något skarp till 30 tunland
   widd á 1 1/2 sommar lass på tunlandet, blifuer                                                                                                               45.
F. Noch hårdhwall i samma eng till 7 3/4 tunland á 2 lass på tunlandet,                                                                              15 1/2.
G. Lillengen af måssbottn något starrblandad till 11 7/8 tunland á 4 lass på tunlandet,                                                                    47 1/2.
   Skarp hårdhwall i samma eng till 7 3/8 tunland á 1 1/2 lass på tunlandet,                                                                          11.
H. Äro små koohagar till byn af lijtet hårdhwallsbeet.                                                                                                     _____________
J. Ligger på uthmarken upp wijdh Drage, hästhagar till byn af                                                                                            71 1/2.   47 1/2.
   något hårdhwals beet. Men ödesgårdens haga brukas till
   eng under torpet Drage, hwilket torp ligger till ödesgården
   som nedanföre af grannarna sees kan.

   Uthmarken till denne by som uppwist är säijes skall gränsa
   till allmenningen och består af en sandåhs hwilken är
   medh lijtet tall och granskogh bewäxt till wedh och gierdzle,
   dock icke till nödtorften. Skarpt muhlbete af bemälte
   skogzpark som icke kan rächnas för något. Lijtet fiske
   i Callmare wijk. Kåhl och kalftompt till byn sampt
   wreetar och slåtter hagar som nedanföre af grannar-
   na sees kan. Inga flere lägenheeter.

       Grannarna.
No 1. En uthjordh till Wäppeby om 3 öresland.
A. Åhrs uthsäde medh lillengzwreetn, af godh leerjordh medh en
   deel moblanda leera, till                                                        1.   26 22/65.        19 37/65.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                                                                          28 4/65.
C. Åhrs uthsäde medh stoorengzwreetn af godh leera sampt
   en deel grundh och backsågjordh, till                                    1.   20 28/65.                                1.   19 45/65.
   Sijd och röömylljordh i samma gierde,                                                                                                       1.      32/65.
             Åhrligit uthsäde,                                                         1.   23 5/13.            9 51/65.           1.     7 54/65.      16 16/65.
a. En lijten trädes wreet i sin koohage af löösjordh, 10 cappar åhrligen,                                                                  5.
b. 2:ne wreetar i Fånäset af moojordh, trädeswreetn 1 tunna 26 cappor,
   sädeswreetn 29 cappar åhrligen der af,                                                                                                        1.   11 1/2.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                                                 6 39/65.  4 25/65.
c. En slåtterhaga af hårdhwall, till                                                                                                                                     4.
No 2. Isijas Erson, frälsehemman 1 under Fånöö säterij 8 öresland.
A. Åhrs uthsäde af jordhmon som åfwansagdt är,                    4.   27 37/65.    1.   20 12/65.          2.   10 54/65.
C. Åhrs uthsäde af jordhmon som åfuan nämbdt är,                 4.   11 53/65.                                 4.   9 55/65.   2.   22 42/55.
                  Åhrligit uthsäde.                                                    4.   19 9/13.          26 6/65.             3.   10 20/65.  1.   11 21/65.
d. En weet1 i säde af sandjordh i hans koohage belägen, 18 cappar åhrligen,                                                          9.
<  >. En åkerlapp upp i Fånäset af moojordh till 8 cappar åhrligen,                                                                         4.
<  >. 2:ne <    >     af moojordh 24 cappar åhrligen,                                                                                              12.
No 7. Är ett torp till detta hemman Fånääs torpet kallat som hafuer 2:ne
   wreetar af moojordh.  g. Sädeswreetn 30 capar.  r. Trädeswreetn
   1 tunna 22 cappor åhrligit uthsäde,                                                                                                               1.   10.
f. Eng bredhwijdh torpet af hårdhwall,                                                                                                                             3.
   Hööslag till hemmanet af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                                        17 39/65.  11 46/65.
k. En slåtterhaga af hårdhwall, till                                                                                                                                  10.
No 3. Anders Larson, cronehemman 1, men förmedlat wijdh skatt-
   läggningen till 5/8 mantahl á 5 öresland
A. Åhrs uthsäde medh lillengzwreetn af godh leerjordh sampt en deel
   moblandad leera, till                                                            3.    1 15/65.    1.     40/65.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                                                      1.   14 50/65.
C. Åhrs uthsäde medh stoorengzwreetn af godh leera sampt en deel
   grund och backsågjordh, till                                                  2.   23 25/65.                  2.   22 10/65.
   Sijd och röömylljordh i samma gierde,                                                                                                      1.   22 10/65.
                        Åhrligit uthsäde,                                              2.   28 4/65.      16 4/13.   2.   2 6/13.                     27 1/13.
l. En sädeswreet i sin koohaga af löösjordh, 1 tunna åhrligen,                                                                             16.
m. 2:ne wreetar af moojordh i Fånässet belägne, 3 tunnor 26 cappor åhrligen,                                              1.   29.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                                               11.    7 4/13.
n. 2:ne små slåtterhagar af hårdhwall,                                                                                                                              8.
No 4. Olof Rassmuson, cronehemman 1, men förmedlat wijdh
   skattläggningen till 5/8 mantahl á 5 öresland.
A. Åhrs uthsäde af jordhmon som åfwan nämbdt är,                3.    1 15/65.  1.     40/65.  1.  14 50/65.
C. Åhrs uthsäde af åfwan nämbde jordhmoner,                        2.  23 25/65.                    2.   22 10/65.            1.   22 10/65.
                    Åhrligit uthsäde,                                                  2.   28 4/13.        16 4/65.  2.    2 6/13.                    27 1/13.
o. En wreet i sin koohage af löösjordh, 1 tunna 6 cappar åhrligen,                                                                      19.
   Dess uthan 3:ne wreetlappar i Fånäset af moojordh,
p. Sädeswreetn, 2 tunnor 11 cappar   }
q. Trädeswreetn, 2 tunnor 20 cappar  }   åhrligit uthsäde,                                                                            2.   15 1/2.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                                              11.   7 4/13.
r. En slåtterhaga af hårdhwall, till                                                                                                                                    8.
No 5. Ödeshemman 1, men förmedlat wijdh skattläggningen till 3/4 mantal
   á 5 öresland.                                                
A. Åhrs uthsäde af åfwan nämbde jordhmoner,                        3.    1 15/65.  1.     40/65.  1.   14 50/65.
C. Åhrs uthsäde,                                                                     2.   23 25/65.                   2.   22 10/65.          1.   22 10/65.
                             Åhrligit uthsäde,                                         2.   28 4/13.        16 4/13.  2.   2 6/13.                   27 1/13.
No 8. Fånääs torpet, till detta hemman hafuer 2:ne wreetar af moojordh,
s. Sädeswreetn, 1 tunna 1 capa          }
t. Trädeswreetn, 2 tunnor 24 cappor  }    åhrligit uthsäde,                                                                          1.   28 1/2.
u. En lijten eng af hårdhwall, till 1 sommar lass hwilken är intet
   i skattlägningen inrächnadt af orsaak som af betzmarken tagen är.
No 9. Dragztorpet, till detta hemman hafuer 2:ne wreetar af moojordh.
w. Sädeswreetn, 2 tunnor 12 cappar     }
x. Trädeswreetn, 1 tunna 12 cappar      }    åhrligen,                                                                                  1.   28.
y. Eng der till af hårdhwall, 6 lass och är medh biörkskogh öfuer wäxt, men
   bör wara bondens haga, är derföre i skattläggningen hööet icke inrächnadt,
   hööslag i engarna af hårdhwall och en deel mossbottn,                                                                                               11.    7 4/13.
z. En slåtterhaga af hårdhwall,                                                                                                                                        8.
No 6. Lars Callman, frälsehemman 1 under Siöö gårdh á 6 1/2 öresland.
A. Åhrs uthsäde af dhe grader som åfuan nämbde äro,            3.   30 26/65.  1.   10 26/65.  1.   28 52/65.
C. Åhrs uthsäde,                                                                    3.   17 31/65.                       3.   16.              2.    6 26/65.
                   Åhrligit uthsäde,                                                  3.   23 25/26.         21 13/65.  2.   22 26/65.      1.    3 13/65.
ae. En wreet i sin koohage af löösjordh 18 1/2 cappa, åhrligen                                                                           9 1/4.
   Dess uthan 2:ne wreetar i Fånääset af moojordh.
be. Sädeswreetn, 1 tunna 4 cappar    }
ce. Trädeswreetn, 1 tunna 31 cappa  }    åhrligen der af,                                                                           1.   17 1/2.
   Hööslag till hemmanet i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                        14 39/130.     9 1/2.
   En slåtterhaga af hårdhwall, till                                                                                                                                  14.

_______________
1Fel för wreet.