A14:15(Rubrik:)
Håbo häradh Callmare sochn och Wijby.


(Karttext:)
Prässtegårds egor mötha.
Eefter denne röda liniea pretenderar Wijborna att willia gå. Tuist platz.
Betzhaga till Präste-gården.
Grund jordh.
Måssbottn.
Sijdländ jordh.
Back stuga.
Soldat stuga.
Grund jordh.
Moblan-da jordh.
Väppeby egor mötha.
Sijdlänt.
Moblanda.
Eneby egor mötha här.
Grund och öhrblandad jordh.
Betzhaga till Prästegården.
Wijby.
Bijsta egor.
Wreet till Praste-gården1.
Sijdlänt.
Starrbottn.
Skierplinge torpet, till Prästegården.
Linda.
Kåhl.
Lödersta egor mötha här.
Tuist platz.
Callmarenääs egor mötha.
Håhlmyra kierre.
   Effter denne skogzwäg berätta Löderstaborna att dhe i alla tijder
   hafwa hugget uthom sin gierdz gierdzgårdh. Men Wijborna
   pratenderar sin skogh effter gierdzgården alt upp till hörnet
   no 1, sedan linia recta till 5 steena rööret no 2.
Grund och öhrblanda jordh.
   Inom denne ilumination är en hage
   som brukas till Torrista by, men
   pratenderas af Wijborna.
Grund.
Grund.
Prässtegårds egor mötha.
Uthmarken.
Kyrckwägen ifrån Callmarnääs.
Kier.
Skogsvacktar torpet.
På denne tracht är haga till Fånöö frälsehem-manet, warest något timmerskogh finnes.
Skiär.
Hummel wijken.
Torrista egor mötha på denne sijdan.


Afmatt2 anno 1693 in october
af
Hans Barckhus.


_______________
1Fel för Prästegården.
2Fel för afmätt.