A14:16Littra.           Notarum explicatio.                                           Tunnor. Capar.  Moblanda.  Grundh och.  Sijdländ.   Höö sommar lass.
                                                                                                   klappur.             leera.          öhrblanda.     jordh.       hårdh-        måss-
                                                                                                   jordh.                                                                        wall.           bottn.
   Wijby består af 3 hemman á 16 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i sädesgierdet af klappurjordh,                          7.   14.
   grund och örblanda sampt en deel sijdländjordh i samma gierde,                                          17.   10.         4.    6.
                        28 tunnor 30 cappar.
B. Uthsäde andra åhret i trädesgierdet af klappurjordh,                     19.   12.
   Moblandad leera och grund sampt sijdländ jordh i samma gierde, till                   2.    8.         3.   12.        1.   20.
                        26 tunnor 20 cappar.
C. Engarna, lillengen af hårdhwall till 8 3/8 tunlandz widd á 1/2
   lass på tunlandet, giör                                                                                                                                                  4 3/8.
   Starrbottn i samma eng, till 3 1/4 tunland á 4 lass på tunlandet,                                                                                                    13.
D. Torssmyra af hårdhwall, till 3 7/8 tunland á 1 lass på tunlandet,                                                                                    3 7/8.
   Måssbottn i samma eng, till 2 3/4 tunland á 2 1/2 lass på tunlandet,                                                                                                6 7/8.
E. Lööth engen af måssbottn, till 2 7/8 tunland á 2 lass på tunlandet,                                                                                                5 3/4.
                                                                                                                                                                              ________________
   Uthmarken till denne by består af tall och granskogh                                                                                                    8 1/4.      25 5/8.
   till wedebrand och gierdzlefång sampt medelmåtigt
   muhlbete af hårdhwall, der hoos komma dhe fuller
   medh sin uthmarck till siöön, men för dess gallstran-
   da bottn kunna dhe icke hafua fiskwattn af något
   wärde. Kåhltäppor till byn. Inga flere lägenheeter.
                           
                   Grannarna.
No 1. Olof Anderson, frälsehemman 1 under Fånöö á 8 öresland.
A. Åhrs uthsäde af klappur medh en deel grundh och sijdländjordh,    3.   23.                            8.   21.        2.    3.
B. Åhrs uthsäde af klappur och moblanda sampt en deel
   grund och sijdländjordh,                                                                  9.   22.        1.    4.          1.   22.             26.
                        Åhrligit uthsäde,                                                                                                                                    4 1/8.      12 13/16.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,
2. Frälsehemman 1, under Siöö gårdh men ligger öde á 4 öresland.
A. Åhrs uthsäde af dhe jordhmoner som åfuan nämbde äro,                1.   27 1/2.                       4.   10 1/2.   1.    1 1/2.
B. Åhrs uthsäde af åfwansagde jordhmoner,                                       4.   27.             18.                 27.            13.
                        Åhrligit uthsäde,                                                         3.   11 1/4.          9.          2.   18 3/4.         23 1/4.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                                               2 1/16.       6 13/32.
3. Mats Jeanson, frälsehemman 1 men förmedlat wijdh skatt-
   läggningen till 1/2 á 4 öresland, kongliga rådet greef Dahl-
   berg tillhörigt. Skall uppdragas konglig maijt och cronan i
   byte. Hafuer lijka mycket i åker och eng medh den näst
   åfwanstående.