A14:17b(Beskrivning:)
nyare chartan som landtmätaren Olof Gier-
des uti junij månad åhr 1734 uprättat,
hwilcken wid denna cartas reviderande
war obekant och icke då till contoiret inkommne, men blef sedermera äf-
wen för bemälte skattläggning reviderad in maij
1735 och med skattläggning befunnen wara öfwer-
ens stämmande.


(Under ramen:)
Reviderad in martio 1707.
1735 in april blef 1734 åhrs skattläggning på Danwiks hemman-
net no 2, jämförd med chartan och 1707 åhrs observation
som wid chartans å nyo ompröfwande är felachtig befunnen, såssom
hos fogade annotation och memorialet märckas kan.